Wettelijke taken

Toezicht

Om de besparingsdoelstellingen uit het Energieakkoord Bedrijven te behalen, geeft de Omgevingsdienst meer prioriteit aan het stimuleren van energiebesparingsmaatregelen. Bedrijven hebben een wettelijke plicht om energiemaatregelen te treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Als onderdeel van de reguliere wettelijke toezichttaak hanteert de Omgevingsdienst hierbij een projectmatige aanpak en zet in op branches met een hoog en gemiddeld besparingspotentieel.

In 2016 werkt de Omgevingsdienst onder andere aan de volgende projecten:

  • Energieadvies bij reguliere bedrijfscontroles: bij reguliere bedrijfscontroles kijkt de Omgevingsdienst naar het energieverbruik en worden bedrijven geïnformeerd over verplichte energiebesparende maatregelen.
  • Pilot Ontzorgpakket voor kantoorpanden en metaalbewerkers: ongeveer 75 bedrijven mogen twee jaar lang gratis gebruikmaken van de Energieplanner en ontvangen korting op de zogenoemde slimme meters. Met deze pilot wil de Omgevingsdienst onderzoeken of een ontzorgpakket een beter resultaat (efficiënter en meer CO2-reductie) oplevert dan een reguliere bedrijfscontrole.
  • Duurzame gemeentehuizen: in 2016 heeft de Omgevingsdienst bij alle gemeentehuizen in het werkgebied een energiescan uitgevoerd. Ter ondersteuning bij de monitoring van energiegegevens mogen de gemeenten twee jaar lang gratis gebruikmaken van de Energieplanner. Uit een analyse van de eerste gegevens blijkt vaak dat installaties niet goed zijn ingeregeld of onnodig aan staan.
  • Green deal zorg: de Omgevingsdienst, de zorginstellingen en gemeenten uit de regio, en het Milieuplatform Zorgsector hebben op 14 september 2016 de Green deal zorg ondertekend. Een belangrijk instrument hieruit is de Milieuthermometer. Deze kent drie niveaus: goud, zilver en brons. De inzet bij deze green deal is dat de zorgsector binnen drie jaar na ondertekening het bronzen niveau behaalt.
  • Controle energieaudits: de regeling Energy Efficiency Directive (EED) verplicht ondernemingen met meer dan 250 werknemers een energiebesparingsonderzoek (energie-audit) op te laten stellen. In 2016 moeten in deze regio ongeveer 100 tot 150 bedrijven een energieaudit uitvoeren. De Omgevingsdienst controleert of de energie-audits voldoen aan de energieregelgeving en neemt deel aan het landelijk kernteam EED, waarin wordt samengewerkt aan energiebesparing bij landelijke concerns.
  • Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3): de Omgevingsdienst heeft met grote energieverbruikers – zoals LUMC, Universiteit Leiden, hoogheemraadschap van Rijnland en Achmea – meerjarenenergieafspraken voor de periode 2013-2016 gemaakt. De Omgevingsdienst schakelt adviesbureau CE Delft in om steekproefsgewijs na te gaan of deze afspraken worden nageleefd. Verder beoordeelt de Omgevingsdienst de nieuwe energie-efficiencyplannen (eep’s) 2017-2020 van deze organisaties.
  • Subsidie Intensivering energietoezicht: de Omgevingsdienst heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van ILT voor het intensiveren van energietoezicht bij kantoren, sportaccommodaties, zwembaden, onderwijs en gemeentelijk vastgoed. Als de subsidie wordt toegekend, zet de Omgevingsdienst dit in voor de uitvoering van energiescans en advisering van bedrijven over energiemaatregelen.

Vergunningverlening

Ook bij de vergunningverlening zet de Omgevingsdienst in op energiebesparende maatregelen.

  • Actualisatie vergunningen: bij de actualisatie van vergunningen worden relevante energievoorschriften meegenomen, zodat ook vergunningplichtige bedrijven aan de slag gaan met energiebesparing.
  • Meldingen bodemenergiesystemen: de Omgevingsdienst toetst meldingen voor de aanleg voor gesloten bodemenergiesystemen bij woningen en bedrijven.
  • Toetsing EPC-berekeningen: voor de gemeenten Noordwijk en de provinciale bedrijven toetst de Omgevingsdienst EPC-berekeningen bij vergunningaanvragen voor bouwprojecten.