Beleid & plannen

Meerjarenenergieprogramma

Naar aanleiding van het landelijke SER Energieakkoord voor duurzame groei heeft de Omgevingsdienst het Meerjarenenergieprogramma 2015-2020 opgesteld. In dit programma is de ambitie van de Omgevingsdienst en de deelnemende gemeenten voor duurzame woningen (Energieakkoord Woningen) en bedrijven (Energieakkoord Bedrijven) opgenomen. Voor de uitvoering van dit programma heeft het Rijk subsidie beschikbaar gesteld. De Omgevingsdienst is de regiocoördinator voor deze onderdelen van het Energieakkoord.

Energieakkoord Woningen

Om woningeigenaren op weg te helpen bij het verduurzamen van hun woning zet de Omgevingsdienst in samenwerking met de gemeenten het digitale Duurzaam Bouwloket in. Bij deze website kunnen inwoners van de deelnemende gemeenten terecht voor gratis onafhankelijke informatie en advies over duurzaam (ver)bouwen, energie besparen en duurzaam energie opwekken. Naast het Duurzaam Bouwloket stelt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ook subsidie beschikbaar voor andere regionale projecten om zo de verduurzaming te versnellen. De Omgevingsdienst vraagt hiervoor als regiocoördinator namens de gemeenten subsidie aan.

Energieakkoord Bedrijven

Om de besparingsdoelstellingen voor bedrijven te behalen, geeft de Omgevingsdienst – als onderdeel van de reguliere toezichttaak – meer prioriteit aan het stimuleren van energiebesparingsmaatregelen bij branches met een hoog en gemiddeld besparingspotentieel. De aanpak van de Omgevingsdienst is beschreven in het Projectplan energiebesparingsaanpak bedrijven. Projecten die voor 2016 op de agenda staan, zijn bijvoorbeeld het Ontzorgpakket voor kantoorpanden, de Green deal zorg en Duurzame gemeentehuizen.

Terugkoppeling aan gemeenten

De Omgevingsdienst rapporteert de stand van zaken van het Meerjarenenergieprogramma regelmatig aan de gemeenten. Elke twee maanden komen de milieuregisseurs hiervoor bij elkaar. In dit overleg vindt ook uitwisseling over lokale activiteiten op het gebied van energie plaats tussen gemeenten.

Advisering ruimtelijke plannen

Daarnaast adviseert de Omgevingsdienst gemeenten en provincie op verzoek over duurzaamheid en energie in ruimtelijke plannen, vergunningen en meldingen, zoals:

  • Schetsplan
  • Bestemmingsplan
  • Omgevingsvergunning
  • Omgevingsvisie
  • Omgevingsplan