Wettelijke taken

Wet bodembescherming

De Omgevingsdienst voert de wettelijke taken in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) uit voor de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland. De provincie is bevoegd gezag voor de overige gemeenten uit het werkgebied. De Omgevingsdienst beoordeelt de ingediende bodemonderzoeken en saneringsplannen en houdt toezicht op de uitvoering van bodemsaneringen.

Bodemverontreining melden
Een mogelijk geval van bodemverontreiniging meldt u bij de Omgevingsdienst via het meldingsformulier Bodemverontreiniging. Lees voor het invullen van het formulier de toelichting. Na de melding ontvangt u (indien van toepassing) een beschikking over de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid van de sanering.

Bodemsanering melden
Als initiatiefnemer van een sanering van verontreinigde grond bent u verplicht deze te melden bij de Omgevingsdienst. De Wbb kent de volgende meldingsprocedures:

  • Reguliere procedure: bij een complexe bodemsanering geldt een procedure van vijftien weken. Voor de beoordeling van uw saneringsplan gebruikt u het meldingsformulier Bodemverontreiniging. Lees voor het invullen van het formulier de toelichting. Na uw melding ontvangt u een beschikking van de Omgevingsdienst, waarin staat of de Omgevingsdienst instemt met uw saneringsplan.
  • Procedure Besluit uniforme saneringen (BUS): dit is een landelijke uniforme regeling voor eenvoudige, gelijksoortige saneringen die in korte tijd afgerond kunnen worden. Voor deze melding gebruikt u het meldingsformulier BUS van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Omgevingsdienst behandelt uw BUS-melding.

Bij uw melding bodemsanering moeten ook alle relevante bodemonderzoeken worden toegevoegd. Lever deze bodemonderzoeken altijd in als pdf-bestand én als XML-bestand. Als er geen XML-bestand bijgeleverd is, kan dit vertraging geven bij de behandeling van de melding.

Houd bij het toevoegen van de onderzoeken met het volgende rekening:
- Een pdf-bestand bevat slechts één bodemonderzoek. Lever aparte bodemonderzoeken aan in aparte pdf-bestanden.
- Een XML-bestand bevat gegevens van één bodemonderzoek.
- Een XML-bestand mag niet uit meerdere delen bestaan. Zet alle gegevens van een onderzoek in één bestand.
- De gegevens in het XML-bestand zijn identiek aan die in het pdf-bestand.
- Het XML-bestand voldoet technisch aan het actuele SIKB0101 uitwisselingsformaat en is minimaal versie 12.
- Het XML-bestand bevat zowel de data van het veldwerk, als de basisdataset onderzoeksgegevens zoals is opgesteld door het SIKB. Deze bestaat minimaal uit de rapportgegevens, meetpuntgegevens, monstergegevens, analysegegevens en contouren/X-Y coördinaten van boorpunten.

Vorderingen bodemsanering melden
Bij een sanering bent u verplicht de volgende stadia tijdig te melden bij de Omgevingsdienst: start sanering, bereiken einddiepte, beëindiging sanering en saneringsresultaat.

Besluit bodemkwaliteit

In het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is beleid opgenomen voor het toepassen van grond en bagger. In het kader van het Bbk hebben de gemeenten het beleid voor het toepassen van grond vastgelegd in de gemeentelijke bodembeheernota’s en de bodemfunctieklassen- kaarten.

De Omgevingsdienst voert de wettelijke taken in het kader van het Bbk uit voor de gemeenten in het werkgebied. Deze taken bestaan uit het beoordelen van meldingen Grondverzet en toezicht houden op het feitelijke grondverzet.

Melding doen
Als u (meer dan 50 m3) grond wilt toepassen, moet u dit melden bij het landelijke Meldpunt Bodemkwaliteit. De Omgevingsdienst behandelt uw melding.