Risico's van asbestdaken voor gemeenten

De afgelopen jaren waren het vooral de gevolgen van brand en incidenten met asbestdaken. De vraag daarbij was steeds: wie ruimt het op? Asbestincidenten brengen hoge kosten met zich mee. Verzekeraars waren slechts ten dele bereid om de kosten voor het opruimen van het asbest voor hun rekening te nemen. Deze situatie gaat niet verbeteren. De verzekeraars hebben hun aansprakelijkheid met betrekking tot asbest beperkt. Veel verzekeraars hebben hun risicoprofielen en polisvoorwaarden op dit punt gewijzigd. Na de ingangsdatum van het verbod keren zij helemaal niet meer uit bij incidenten met asbestdaken. Asbest geeft altijd maatschappelijke onrust. Bewoners verwachten dat asbestincidenten snel worden opgelost en verwachten daarin een actieve rol van de gemeente. Als de gemeente hierbij het voortouw neemt staat zij voor de kosten en moet zij deze verhalen op de eigenaar.

Voor de gemeente veroorzaakt het verbod ook een groter risico op illegale asbestdumping. Er zijn eigenaren die voor een illegale oplossing kiezen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Zij nemen daarbij een gezondheidsrisico voor zichzelf en hun omgeving en plaatsen de gemeenten voor de kosten van illegale asbestdumpingen.

Verwering en gezondheid, handhaving
Met het op handen zijnde verbod is het voor gemeenten van belang om een actief beleid ten aanzien van de asbestdaken te ontwikkelen. Een eerste stap hierin is om de situatie in kaart te brengen. Hiervoor moet een inventarisatie worden uitgevoerd. Als er een overzicht van de situatie bestaat kan de Omgevingsdienst een aantal concrete stappen zetten. Wij kunnen de eigenaren van een asbestdak gericht informeren zodat zij nog voldoende tijd hebben om maateregelen te nemen.

De ODWH beschikt over de juiste kennis om de aanpak van de asbestdaken voor de gemeenten uit te voeren. ODWH beschikt over milieukennis, kennis over de regelgeving voor asbest en ook over projectmanagement. En er zijn schaalvoordelen, de problematiek stopt niet bij de gemeentegrens maar geldt voor de hele regio. Daarnaast zijn er goede contacten met de samenwerkingspartners op het gebied van asbest: Brandweer, Politie, GGD, ISZW en asbestlaboratoria en asbestverwijderingsbedrijven.