Advisering

De Omgevingsdienst voert op verzoek archeologische taken uit voor de deelnemende gemeenten. Hierbij beoordeelt de Omgevingsdienst archeologische rapporten, adviseert bij ruimtelijke ordening en begeleidt en coördineert onderzoeksopdrachten. Verder geeft de Omgevingsdienst advies en ontwikkelt, waar nodig, archeologisch beleid.

Wet op de archeologische monumentenzorg

Sinds 2007 is in de meeste gevallen de gemeente het bevoegd gezag voor archeologie. Belangrijke uitgangspunten van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) zijn dat het archeologisch erfgoed zoveel mogelijk in de bodem (in situ) bewaard blijft en de integratie van archeologie en ruimtelijke ordening. Bij een vergunningsaanvraag of bestemmingswijziging controleert de Omgevingsdienst namens de gemeente of er archeologische waarden in het geding zijn. Is het gebied waardevol, dan kunt u als bevoegd gezag een archeologisch onderzoek en eventuele vervolgonderzoeken voorschrijven. De kosten van archeologisch onderzoek variëren sterk. In het algemeen betaalt de ‘veroorzaker’, bijvoorbeeld de aanvrager van de vergunning, voor het onderzoek.

Toevalsvondst

Bij de uitvoering van werkzaamheden is het mogelijk dat er onverwacht archeologische vondsten worden gedaan. Heeft uw gemeente tijdens werkzaamheden een onverwachte archeologische vondst gedaan? Dan kunt u dit melden via het E-formulier Vondstmelding of door contact op te nemen met de InfoDesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), info@cultureelerfgoed.nl of 033-4217456. De RCE verwerkt uw melding en plaatst deze als waarneming in het landelijke Archeologische Informatie Systeem (Archis). Bovendien bent u verplicht om de vondst gedurende zes maanden ter beschikking te houden of te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Bij (dreigende) schade aan de archeologische vondst is de minister bevoegd om voorschriften te geven met betrekking tot de uitvoering van het werk dat de schade veroorzaakt of opdracht te geven het werk stil te leggen (artikel 56 Monumentenwet 1988). In de praktijk vindt dit alleen plaats bij toevalsvondsten van nationaal belang.

Advies aanvragen

Voor een adviesaanvraag over ruimtelijke plannen kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier Advies ruimtelijke plannen, vergunningen en meldingen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het uitvoeren van een archeologisch onderzoek? Of wilt u advies over de begeleiding en coördinatie van een onderzoeksopdracht? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst.