Voorbereidingen invoering bruidsschat

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (vooralsnog per 1 juli 2022) verhuist een aantal rijksregels naar gemeenten en waterschappen. Die regels staan ook bekend als ‘de bruidsschat’ en gaan over milieubelastende activiteiten. Ter voorbereiding van de invoering van de bruidsschat heeft de Omgevingsdienst West-Holland een aantal stappen genomen. 

Advieskader gebiedsgerichte advisering

Zo heeft de Omgevingsdienst in 2021 het ‘Advieskader gebiedsgerichte advisering’ opgesteld. Zodra dit advieskader definitief en gereed is, verschijnt het op onze website. Portefeuillemanager Omgevingsadvies Rob Heemskerk legt uit: ‘Het advieskader helpt onze adviseurs bij het opstellen van een gebiedsgericht en compleet milieu-en duurzaamheidsadvies voor gemeentelijke ruimtelijke vraagstukken.

Handreiking bruidsschat 2.0

De Omgevingsdiensten in Zuid-Holland hebben een Handreiking bruidsschat 2.0 opgesteld, waarin de thema’s zoals geluid, geur en afvalwater zijn toegelicht. ‘In de handreiking staat hoe het vanaf de invoering van de wet is geregeld, wat de afwegingsruimte van de gemeente is en wat het risico is als een regel wordt geschrapt of blijft staan’, vertelt Heemskerk. ‘Het is een hulpmiddel om met elkaar het gesprek aan te gaan over de thema’s en de regels uit de bruidsschat.’ 

Kennis en opleiding

In 2021 hebben medewerkers van de Omgevingsdienst cursussen gevolgd om zich verder te verdiepen in de bruidsschat. ‘Omdat de bruidsschat uit meer dan 600 artikelen bestaat, hebben we ons met de cursussen op een aantal onderdelen gefocust’, aldus Heemskerk. ‘De thema’s afval, geluid, geur, bodem, afvalwater, lucht en energie zijn daarbij geanalyseerd.’

Vervolg

De ene milieubelastende activiteit is de andere niet. Daarom gaat de Omgevingsdienst gemeenten adviseren over het overnemen, schrappen en herschrijven van regels over milieubelastende activiteiten uit de bruidsschat. ‘Hierbij stellen we concrete regels voor, waarbij wordt voldaan aan de aanvaardbaarheidseis en de doelstellingen van de Omgevingswet. Een voorbeeld is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit’.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rob Heemskerk via 071-4083100.

Lucht