Concept Regionale Energiestrategie (RES) opgeleverd

De Concept RES is de eerste stap naar een definitieve RES, waarin onze regio uiteenzet hoe hij regionaal invulling geeft aan de energiedoelstellingen van het Nationale Klimaatakkoord. De Omgevingsdienst heeft daarvoor zijn kennis en expertise ingebracht, met name in het hoofdstuk Energiebesparing. De concept RES gaan nu langs alle gemeenteraden voor wensen en bedenkingen.

Voor de RES bouwt de regio Holland Rijnland verder op de lijn die ze al in 2017 inzette toen achttien lokale overheden het Regionale Energieakkoord ondertekenden. Het doel van dit akkoord was: energieneutraal in 2050. Die ambitie is ongewijzigd. De concept RES is de eerste stap naar een definitieve RES. In de RES staat hoe wij invulling geven aan de energiedoelstellingen van het Klimaatakkoord. 

Holland Rijnland wil in 2050 energieneutraal zijn 

In 2050 moet het energieverbruik binnen de regio volledig worden gedekt door energie uit duurzame energiebronnen of restbronnen. Daarvan komt minstens 80% uit onze eigen regio. De resterende 20% vullen we in door bijvoorbeeld restwarmte of geothermie uit de nabijheid van onze regio. Ook zetten we in op 30% energiebesparing ten opzichte van ons huidige energiegebruik. Hiermee stoot de regio in 2050 nauwelijks nog CO2 uit voor de energievoorziening.

Deze doelstelling halen we bijna

Ons huidige Energieakkoord Holland Rijnland vraagt op onderdelen aanvulling om als volwaardige RES te volstaan. Door slim inrichten en prioriteren van werkzaamheden kunnen we dit gat deels dichten. Als we de maximale potentie voor duurzame opwekking benutten en maximaal besparen, wordt de regio bijna energieneutraal. 

Raden zijn nu aan zet

Van een gedragen Regionaal Energieakkoord werken we toe naar een gedragen RES. Op de website wijzijnon staat meer informatie over het proces naar de RES, de achtergrond, het doel, de huidige situatie en de aanpak van de regio Holland Rijnland.

Voor meer informatie 

https://hollandrijnland.nl/concept-res-holland-rijnland/
Voor meer informatie over de rol van Omgevingsdienst West-Holland: Rommie van Rossem - de Jong, adviseur Milieukwaliteit, r.vanrossem@odwh.nl, (071) 40083297.