Opdrachtgevers

Thema's

 • Archeologie

  Deelnemende gemeenten kunnen de omgevingsdienst vragen om advies, begeleiding of beoordeling op het gebied van archeologie.

 • Asbest

  De Omgevingsdienst voert taken uit op het gebied van asbest. Ook vindt u hier de risico’s van asbestdaken.

 • Bodem

  De Omgevingsdienst houdt voor gemeenten en provincie toezicht op bodembescherming en -kwaliteit. Hier leest u wat wij doen.

 • Bouwen

  Taken rond het verlenen van bouwvergunningen verzorgt de Omgevingsdienst voor de gemeente Noordwijk. Hier vindt u wat dat inhoudt.

 • Duurzaamheid en energie

  Bekijk hier de werkzaamheden van de Omgevingsdienst op het gebied van duurzaamheid en energie. We geven advies en houden toezicht.

 • Ecologie

  Wilt u advies over beheer van of werkzaamheden in de openbare ruimte? Dan kunt u te maken krijgen met natuurwet- en regelgeving.

 • Externe veiligheid

  Externe veiligheid gaat over risico’s van gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen zoals benzine, LPG en giftige stoffen.

 • Geluid

  We houden toezicht op de naleving van geluidsregels. Voor Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest brengen we omgevingslawaai in kaart.

 • Lucht

  Heeft u ondersteuning en/of advies nodig om de luchtkwaliteit in uw gemeente te verbeteren? Hier vindt u meer informatie.

 • Omgevingswet

  Eén bundel voor alle wetten voor de omgeving. Milieu, natuur, wonen, infrastructuur, ruimte en water, maar ook cultureel erfgoed.

 • Ruimtelijke ordening

  Voor als uw gemeente advies nodig heeft bij ruimtelijke plannen als structuurvisies, milieueffectrapportages en bestemmingsplannen.

 • Toezicht en handhaving

  Wilt u weten welke toezicht- en controletaken wij uitvoeren? Samen zorgen we voor de naleving van wetten en regels.

 • Vergunningverlening

  Hier vindt u wat de Omgevingsdienst doet aan vergunningverlening. Hoe zijn wij betrokken bij het verlenen van vergunningen?

 • Vuurwerk

  De Omgevingsdienst controleert op naleving van de regels rondom vuurwerk. We houden ook toezicht op evenementen met vuurwerk.

Nieuws