Thema's

 • Asbest

  Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Het stond lang bekend om een aantal goede eigenschappen: sterk, slijtvast en goedkoop. Daarom is asbest vroeger veel gebruikt in gebouwen en woningen. De grote risico's die asbest oplevert voor de gezondheid werden pas later bekend. Sinds 1994 is de verkoop van asbest vanwege deze gezondheidsrisico’s verboden.

 • Bodem

  In de Wet bodembescherming staan regels die ervoor zorgen dat we zorgvuldig met de bodem omgaan. Ook als particulier kunt u te maken krijgen met deze regels. Bijvoorbeeld als u een huis wilt kopen, als u bouwplannen heeft of als u een ondergrondse tank in uw tuin heeft.

 • Bouwen en verbouwen

  Wilt u een omgevingsvergunning voor één of meerdere activiteiten aanvragen, of wilt u een melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel? Het kan met het Omgevingsloket online. Voor het indienen van uw aanvraag heeft u een DigiD inlogcode nodig.

  Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen (Wabo) in werking getreden. Deze wet voegt een groot aantal vergunningen samen in één omgevingsvergunning. BRIKS is de gangbare afkorting voor de activiteiten Bouwen, Reclame, Inrit, Kap en Sloop. Wilt u bijvoorbeeld uw inrit verleggen en staat een boom in de weg? Dan vraagt u geen twee vergunningen meer aan (bouw- en kapvergunning), maar één omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en kappen. Wij hebben voor u alle (BRIKS) taken onder elkaar gezet.

 • Educatieprojecten

  Samen met diverse milieuorganisaties draagt de Omgevingsdienst bij aan voorlichting en educatie. Een veilige leefomgeving is tenslotte voor iedereen van belang.

  Vanuit het meerjarenprogramma Milieucommunicatie voert de Omgevingsdienst verschillende projecten uit met als doel de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren. We doen dit door bewustwording en kennisuitwisseling te bevorderen en partijen samen te brengen.
  Nieuw dit jaar is de workshop ‘risico’s’ voor leerlingen van groep 7 en 8 van Technolab. Naast het nieuwe project vindt ook een herhaling van het project van vorig jaar plaats: ‘bodemschatten’.

  Het aanbod Natuur & Milieu Educatie (NME) van Samen Duurzaam Holland Rijnland is gericht op scholen, naschoolse opvang, inwoners van jong tot oud en bedrijven in de regio Holland Rijnland.

 • Geluid

  Ongewenst geluid noemen we lawaai. Dit kan hinderlijk zijn en zelfs schadelijk voor de gezondheid. In de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer staan daarom geluidsnormen. Bij een overschrijding van deze normen moeten er maatregelen worden getroffen. Denk bijvoorbeeld aan geluidsbeperkende maatregelen bij de aanleg van een weg.

 • Lucht

  We willen dat de lucht die we inademen schoon is. Toch is een goede luchtkwaliteit niet vanzelfsprekend. Industrie en verkeer zorgen vooral in stedelijk gebied voor luchtvervuiling. In de afgelopen decennia is de luchtkwaliteit in Nederland door een groot aantal Europese en nationale maatregelen sterk verbeterd.

 • Veiligheid

  In onze leefomgeving zijn gevaarlijke stoffen aanwezig, zoals chloor, ammoniak, lpg en vuurwerk. Opslag, productie en vervoer van deze stoffen kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties. Om de veiligheidsrisico’s voor de omgeving te beheersen, heeft de overheid veiligheidsnormen vastgesteld. Deze staan in de Wet milieubeheer en het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

Uitgelicht

Zoeken