Luchtkwaliteit verbeteren

Wat doet de Omgevingsdienst

In de regio Holland Rijnland is wegverkeer een van de grootste bronnen van luchtvervuiling. De Omgevingsdienst West-Holland meet en berekent in opdracht van diverse gemeenten of de luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke normen. 
Samen met de gemeenten voert de Omgevingsdienst het Actieprogramma Luchtkwaliteit uit. Het doel van dit programma is regionaal en lokaal maatregelen nemen die de luchtkwaliteit verbeteren. De Omgevingsdienst beoordeelt bijvoorbeeld of bestemmingsplannen en milieuvergunningen aan de normen voldoen.

Leiden en Leiderdorp

In het verleden was de luchtkwaliteit in Leiden en Leiderdorp nog niet optimaal, daarom heeft de Omgevingsdienst voor deze gemeenten een luchtkwaliteitsplan gemaakt. In 2015 voerden wij in opdracht van de gemeente Leiden gedurende een jaar speciale luchtkwaliteitsmetingen in de binnenstad uit. Bekijk het nieuwsbericht op de website van Leiden. Kijk ook op de website van gemeente Leiden om te zien wat zij doet om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren.

In de afgelopen jaren is alleen voor Leiden een rapportage opgesteld, omdat daar, langs drukke wegen in het stedelijk gebied, de grenswaarde voor stikstofdioxide nog wordt benaderd. In de andere gemeenten is geen kans meer op overschrijding van de grenswaarde en voor deze gemeenten worden daarom geen rapportages meer opgesteld.

Landelijke regelgeving

De Nederlandse regelgeving voor luchtkwaliteit is gebaseerd op Europese richtlijnen. Die bepalen hoeveel vervuilende stoffen er maximaal in de lucht mogen zitten. Rijksoverheid, provincies en gemeenten moeten er samen voor zorgen dat de Europese normen niet worden overschreden. Deze normen zijn nu nog vastgelegd in de Wet milieubeheer en gaan ongewijzigd over naar de Omgevingswet.

Om overal in Nederland aan de luchtkwaliteitseisen te kunnen voldoen, is in 2009 het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. Dit programma stopt bij de invoering van de Omgevingswet. Dan is er alleen nog een programma nodig bij een dreigende overschrijding. Gemeenten en provincies kunnen er ook voor kiezen om met een vrijwillig programma de luchtkwaliteit verder te verbeteren. De Rijksoverheid heeft met een aantal gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord (SLA) gesloten om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Gemeenten die dat willen, kunnen zich nog aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord. Onder het SLA zijn per thema maatregelen uitgewerkt om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen te beperken.
 

Wat kunt u zelf doen?

Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan schonere lucht. Neem de fiets voor korte afstanden en het openbaar vervoer als je verder weg moet. Als u toch auto rijdt, kies voor een schone(re) auto.
Ook zuiniger omgaan met energie zorgt voor minder uitstoot. Probeer daarnaast veelvuldig gebruik van een open haard te voorkomen: bij het stoken van een open haard komt extra fijnstof vrij. Daarnaast kunnen uw buren last hebben van de rook. Op de website Stookwijzer kunt u zien wanneer het vuur beter uit kan blijven. 

Meer informatie
  • Op de website van de GGD  vindt u alles over gezondheid en schone lucht.
  • In de Atlas Leefomgeving[ staat veel informatie over uw leefomgeving, het overheidsbeleid en de invloed van factoren zoals lucht en natuur op de gezondheid. U kunt ook kaarten bekijken.
  • Tips vindt u op de website van RIVM. Via een app kunt u actuele luchtkwaliteitskaarten raadplegen.
  • Ook de stichting Schone lucht voor iedereen biedt veel informatie.
  • Informatie over normen en maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid [ (dossier Luchtkwaliteit). Op deze site staan ook veelgestelde vragen en u kunt zich abonneren op een nieuwsbrief.
  • Meer informatie over slim en minder milieuvervuilend vervoer vindt u op Milieucentraal.