Checklist gevelreclame

Met onderstaande checklist kunt u nagaan of uw aanvraag compleet is. Naast een volledig ingevuld aanvraagformulier (zie website Omgevingsloket) moet u beschikken over onderstaande gegevens en documenten. Hieronder vindt u per in te dienen documentatie de eisen aan de tekeningen

Let op: als u niet alle gegevens aanlevert kan dit de behandeling van uw aanvraag vertragen en uiteindelijk kan uw aanvraag zelfs buiten behandeling gesteld worden. Indien nodig kunnen aanvullende gegevens worden gevraagd.

Wilt u controleren of uw uitbouw vergunningsvrij is? Doe dan de vergunningcheck

Kleurenfoto’s

Foto’s van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing. Detailfoto’s van de bestaande kozijnen en ramen.

Doorsnede tekeningen
 • Schaal 1:100. Voorzien van voldoende maatvoering. 
 • Doorsnede tekening van de bestaande situatie. Bij relevante wijzigingen ook doorsnede van de nieuwe situatie. 
 • De aanduiding van Peil =0 (bovenkant afgewerkte vloer begane grond). 
  • De hoogte van het maaiveld ter plaatse van de entree ten opzichte van Peil =0. 
  • De overige vloerpeilen en de hoogte van de borstweringen t.o.v. Peil =0. 
  • Bovenkant afgewerkte nok ten opzicht van Peil = 0. 
Geveltekeningen inclusief belendende gebouwen
 • Schaal 1:100. Voorzien van voldoende maatvoering. 
 • De bestaande gevel(s) en de nieuwe gevel(s). 
 • Opgave materiaal en kleurgebruik van de bouwmaterialen van de kozijnen en gevel en eventuele opvangconstructie. 
 • Ventilatieroosters aangeven. 
 • Draairichting ramen en deuren aangeven. 
Details 
 • Schaal 1: 5 of 1:10 of 1:20. Voorzien van voldoende maatvoering. 
 • Afhankelijk van het welstandsniveau in het betreffende gebied of de karakteristiek van het pand: Details van de oorspronkelijke kozijnen en ramen horizontale en verticale doorsnede (dus minimaal 4), voorzien van maatvoering en inclusief de bouwkundige aansluitingen.
 • Afhankelijk van het welstandsniveau in het betreffende gebied of de karakteristiek van het pand: Details van de nieuwe kozijnen horizontale en verticale doorsnede (dus minimaal 4) voorzien van maatvoering.
 • Indien van toepassing (bij schuiframen) tevens details van de wisseldorpel (bestaand en nieuw) 
 • De thermische isolatie (U-waarde) van de nieuwe beglazing moet minimaal gelijk zijn aan de isolatie van de bestaande beglazing. Aangeven op tekening. 
 • Alleen bij geluidbelaste gevels (vaak bij gevel aan een doorgaande weg en/of weg met tram): op tekening aangeven dat minimaal het zelfde voorzieningen niveau (bv dubbel glas, suskast, kierdichting) aanwezig is als de bestaande woning (rechtens verkregen niveau).
Constructieve gegevens
 • Constructieprincipe, indienen bij de aanvraag. Bij vergroting van de gevelopening een constructietekening (waaronder de lateibalk en eventueel benodigde opvangconstructie). 
 • Uitvoeringsgereed ontwerp & uitvoeringsgegevens, indienen uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden 
 • Bij vergroting van de gevelopening : berekening (inclusief controle van de bestaande fundering) en tekeningen (waaronder opleggingen eventueel benodigde opvangconstructie. 
Overige onderzoeken
 • Natuur: Gebieds- en soortenbescherming 
 • In sommige gevallen, afhankelijk van het type bouwwerk en de locatie van het bouwwerk, kan het nodig zijn dat er stikstofberekeningen (Aerius) en/of een Quickscan inzake soortenbescherming (bv vleermuizen) moet worden uitgevoerd. Houd hier rekening mee bij uw planning en het indienen van uw aanvraag.

(Wilt u controleren of uw gevelwijziging vergunningsvrij is? Doe dan de vergunningcheck op Omgevingsloket .