Checklist aanvragen vooroverleg bouwplannen en andere omgevingsactiviteiten

U kunt, met een niet in de wet geregelde officiële manier, aftasten wat de gemeentevan een ruimtelijk idee/plan vindt. Vraag hiervoor een vooroverleg aan om te (laten) beoordelen of een plan stedenbouwkundig en planologisch haalbaar is en het dus zinvol is om een omgevingsvergunning aan te vragen. Met onderstaande checklist kunt u nagaan of uw aanvraag compleet is.

U kunt online een vooroverleg aanvragen via het omgevingsloket.nl . Geef hierbij de volgende gegevens door:

Aan te leveren gegevens
  • (kleuren)foto’s van de huidige situatie
  • de plattegronden inclusief maatvoering van alle verdiepingen voor de nieuwe situatie en, voor zover daarvan sprake is, de bestaande situatie 
  • gevelaanzichten
  • het gewenste en huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende gronden waarover de aanvraag gaat
  • een opgave van de bruto inhoud in m³ en de bruto vloeroppervlakte in m² van het (deel van het) bouwwerk waarover het vooroverleg gaat
  • een situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe situatie met daarop de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak, en de situering van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde, de wijze waarop het terrein ontsloten wordt, de aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing en het gewenste gebruik van de gronden die bij het voorgenomen bouwwerk horen
  • de hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil en het aantal bouwlagen, weergegeven in meerdere dwars- en langsdoorsneden
  • als er geen sprake is van het oprichten van bouwwerken moet in een begeleidend schrijven aangegeven worden wat de ruimtelijke ontwikkeling precies inhoudt

Let op: alle tekeningen moeten op schaal getekend zijn. 

Termijn

De Omgevingsdienst West-Holland behandelt uw aanvraag binnen 8 weken.

Zodra uw aanvraag vooroverleg ontvangen is, wordt uw aanvraag planologisch beoordeeld. Indien uw aanvraag niet duidelijk is, nemen wij contact met u op. 

Als uw aanvraag is beoordeeld ontvangt u van ons een brief met het resultaat uit de beoordeling van uw vooroverleg. In deze staat het advies, namens de gemeente, over uw initiatief. Bij een positief advies kunt u een formele aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Bij een negatief advies heeft een formele aanvraag geen kans van slagen en wordt dat u dus afgeraden. 

Kosten

Voor het behandelen van een vooroverleg wordt, ongeacht de uitkomst, leges in rekening gebracht door de Omgevingsdienst. 
Dit krijgt u bevestigd door de gemeente wanneer zij uw aanvraag in behandeling heeft genomen. De kosten bedragen € 254. 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bouwloket van de Omgevingsdienst West-Holland. ​​​​​