Checklist vergunningsplichtige interne verbouwing

Met onderstaande checklist kunt u nagaan of uw aanvraag compleet is. Naast een volledig ingevuld aanvraagformulier (zie website Omgevingsloket) moet u beschikken over onderstaande gegevens en documenten. Hieronder vindt u per in te dienen documentatie de eisen aan de tekeningen. 

Let op: als u niet alle gegevens aanlevert kan dit de behandeling van uw aanvraag vertragen en uiteindelijk kan uw aanvraag zelfs buiten behandeling gesteld worden. Indien nodig kunnen aanvullende gegevens worden gevraagd.

Situatietekening

Van het betreffende perceel, met daarop aangegeven het te verbouwen pand, schaal 1:1000 of 1:500, met noordpijl.

Plattegrond(en)
 • Schaal 1:100. Voorzien van voldoende maatvoering 
 • Bestaande situatie: alle verdiepingen, waarbij de verdiepingen waar niets gebeurt minimaal mogen worden aangegeven, behalve brandcompartimenten en vluchtroutes. 
 • Nieuwe situatie: tekeningen van de gewijzigde plattegronden. 
 • De toe te passen materialen van wanden en vloeren, moeten in het renvooi van de plattegrond (en) worden toegelicht. 
 • Op de plattegronden dienen de gebruiksfunctie(s) en de ruimtefunctie(s) te worden aangegeven (zoals: woonfunctie, badruimte, toiletruimte, bergruimte, verblijfsruimte, meterruimte, functieruimte). Bovendien moet de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie te worden aangegeven. Bij een niet woonfunctie dient tevens het maximaal aantal personen per ruimte te worden aangegeven. 
 • Op de tekening dient de (sub)brandcompartimentering te worden aangeven (contouren en aantal minuten brandwerendheid aangeven incl. deuren en ramen). 
 • Rookmelders in woningen aangeven.  
 • Vluchtroutes aangeven (draairichting deuren en aantal minuten brandwerendheid van de vluchtroute) 
 • Trappen en vloerafscheidingen op tekening aangeven (voorzien van voldoende maatvoering) 
 • Indien van toepassing opstelplaats cv of technische ruimte aangeven. 
Doorsnede tekeningen
 • Schaal 1:100. Voorzien van voldoende maatvoering. 
 • Doorsnede tekening van de bestaande situatie. Ook een doorsnede van de nieuwe situatie aanleveren bij nieuwe trappen, insteekverdiepingen, doorbraken, etc. 
 • De aanduiding van Peil =0 (bovenkant afgewerkte vloer begane grond). 
  • De hoogte van het maaiveld ter plaatse van de entree ten opzichte van Peil =0. 
  • De overige vloerpeilen t.o.v. Peil =0. 
  • Hoogste punt bouwwerk ten opzicht van Peil = 0. 
 • Trappen en vloerafscheidingen op tekening aangeven (voorzien van voldoende maatvoering). 
 • Bij woning scheidende vloeren de weerstand tegen brand (in minuten WBDBO) en de wering van geluid (in dB) op de tekening aangeven
Geveltekeningen (incl. belendende gebouwen)
 • De bestaande gevels. Schaal 1:100. Voorzien van voldoende maatvoering. 
 • Nieuwe gevels alleen nodig bij een gevelwijziging (zie verder checklist gevelwijziging).  

N.B. Het plaatsen van een ventilatierooster wordt ook gezien als gevelwijziging (zeker bij monumenten). Indien een nieuwe rookgasafvoer aan de gevel en/of bovendaks is voorzien, dient dit op de geveltekening te worden aangegeven. 

Details 
 • Schaal 1: 5 of 1:10 of 1:20. Voorzien van voldoende maatvoering.
 • Detail van een nieuwe woningscheidende wand of vloer (indien van toepassing). 
Ventilatie voorzieningen

Toelichting geven op de wijze van ventileren van alle ruimten, met vermelding van de bijbehorende voorzieningen zoals ventilatieroosters, mechanische ventilatie etc. (inclusief de capaciteit van deze voorzieningen in dm3 per seconde)  

Daglicht berekening

Berekening is alleen nodig bij een nieuwe verblijfsruimte(n) in een woning, waarin een kleiner glasoppervlak aanwezig is dan < 0,8 m2. 

Bodemonderzoek

Bij een functiewijziging op de begane grond- of souterrain verdieping waarbij een functieruimte (bijvoorbeeld een opslagruimte), wijzigt in een verblijfsruimte is een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk.

Overige onderzoeken

Natuur: Gebieds- en soortenbescherming  
In sommige gevallen, afhankelijk van het type bouwwerk en de locatie van het bouwwerk, kan het nodig zijn dat er stikstofberekeningen (Aerius) en/of een Quickscan inzake soortenbescherming (bv vleermuizen) moet worden uitgevoerd. Houd hier rekening mee bij uw planning en het indienen van uw aanvraag. 

Constructieve gegevens
 • Constructieprincipe, indienen bij de vergunningsaanvraag 
  • Constructietekening en (bij grootschalige verbouwing een) berekening, inclusief opvang van de bestaande gevel en eventueel benodigde, funderings- dan wel opvangbalken en andere ondersteuningsconstructies.
  • Van nieuwe of gewijzigde onderdelen van de hoofddraagconstructie onder brandomstandigheden, dient de weerstand tegen het bezwijken bij brand te worden aangegeven (in minuten brandwerendheid) en de wijze waarop dit wordt bereikt. Berekening van de opvang op de bestaande fundering. 
  • Indien van toepassing schematisch funderingsoverzicht en sondering(en). 
 • Uitvoeringsgereed ontwerp & uitvoeringsgegevens, indienen uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden  Detailtekeningen en berekening, waaronder mogelijk benodigde opvangbalk, met de bijbehorende brandwerendheid. Indien van toepassing : grondmechanisch advies en palenplan. 
Bouwveiligheidsplan

Bij een ingrijpende verbouwing en/of percelen waar geen ruimte op het eigen perceel is voor al het materieel en materiaalopslag: een bouwveiligheidsplan met in ieder geval gegevens over waar containers, bouwmaterialen e.d. gepland zijn, (bouwplaatsinrichtingsplan) en indien van toepassing een monitoringsplan i.v.m. het voorkomen van schade aan de belendingen. 

Brandveiligheids installaties (alleen van toepassing voor bouwplannen voor een bedrijfspand)

Indien van toepassing aangeven op tekening: noodverlichting, vluchtrouteaanduiding, brandmeld- en ontruimingsinstallatie, brandslanghaspels etc.