Checklist vergunningsplichtige gevelwijziging

Met onderstaande checklist kunt u nagaan of uw aanvraag compleet is. Naast een volledig ingevuld aanvraagformulier (zie website Omgevingsloket) moet u beschikken over onderstaande gegevens en documenten. Hieronder vindt u per in te dienen documentatie de eisen aan de tekeningen

Let op: als u niet alle gegevens aanlevert kan dit de behandeling van uw aanvraag vertragen en uiteindelijk kan uw aanvraag zelfs buiten behandeling gesteld worden. Indien nodig kunnen aanvullende gegevens worden gevraagd.

Wilt u controleren of uw uitbouw vergunningsvrij is? Doe dan de vergunningcheck

Kleurenfoto’s

Foto’s van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing. Detailfoto’s van de bestaande kozijnen en ramen.  

Doorsnede tekeningen
 • Schaal 1:100. Voorzien van voldoende maatvoering. 
 • Doorsnede tekening van de bestaande situatie. Bij relevante wijzigingen ook doorsnede van de nieuwe situatie. 
 • De aanduiding van Peil =0 (bovenkant afgewerkte vloer begane grond). 
 • De hoogte van het maaiveld ter plaatse van de entree ten opzichte van Peil =0. 
 • De overige vloerpeilen en de hoogte van de borstweringen t.o.v. Peil =0. 
 • Bovenkant afgewerkte nok ten opzicht van Peil = 0. 
Geveltekeningen (incl. belendende gebouwen)
 • Schaal 1:100. Voorzien van voldoende maatvoering.
 • De bestaande gevel(s) en de nieuwe gevel(s). 
 • Opgave materiaal en kleurgebruik van de bouwmaterialen van de kozijnen en gevel en eventuele opvangconstructie.
 • Ventilatieroosters aangeven. 
 • Draairichting ramen en deuren aangeven. 
Details 
 • Schaal 1: 5 of 1:10 of 1:20. Voorzien van voldoende maatvoering. 
 • Afhankelijk van het welstandsniveau in het betreffende gebied of de karakteristiek van het pand:
  • Details van de oorspronkelijke kozijnen en ramen horizontale en verticale doorsnede (dus minimaal 4), voorzien van maatvoering en inclusief de bouwkundige aansluitingen. Details van de nieuwe kozijnen horizontale en verticale doorsnede (dus minimaal 4) voorzien van maatvoering
  • Indien van toepassing (bij schuiframen) tevens details van de wisseldorpel (bestaand en nieuw) 
 • De thermische isolatie (U-waarde) van de nieuwe beglazing moet minimaal gelijk zijn aan de isolatie van de bestaande beglazing. Aangeven op tekening. 
 • Alleen bij geluidbelaste gevels (vaak bij gevel aan een doorgaande weg en/of weg met tram): op tekening aangeven dat minimaal het zelfde voorzieningen niveau (bv dubbel glas, suskast, kierdichting) aanwezig is als de bestaande woning (rechtens verkregen niveau).
Constructieve gegevens
 • Constructieprincipe, indienen bij de aanvraag. Bij vergroting van de gevelopening een constructietekening (waaronder de lateibalk en eventueel benodigde opvangconstructie). 
 • Uitvoeringsgereed ontwerp & uitvoeringsgegevens, indienen uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden.
  Bij vergroting van de gevelopening : berekening (inclusief controle van de bestaande fundering) en tekeningen (waaronder opleggingen eventueel benodigde opvangconstructie. 

Overige onderzoeken

Natuur: Gebieds- en soortenbescherming 
In sommige gevallen, afhankelijk van het type bouwwerk en de locatie van het bouwwerk, kan het nodig zijn dat er stikstofberekeningen (Aerius) en/of een Quickscan inzake soortenbescherming (bv vleermuizen) moet worden uitgevoerd. Houd hier rekening mee bij uw planning en het indienen van uw aanvraag.

(Wilt u controleren of uw gevelwijziging vergunningsvrij is? Doe dan de vergunningcheck .