Checklist Sloopmelding

Met onderstaande checklist kunt u nagaan of uw aanvraag compleet is. Naast een volledig ingevuld aanvraagformulier (zie website Omgevingsloket) moet u beschikken over onderstaande gegevens en documenten. Hieronder vindt u per in te dienen documentatie de eisen aan de tekeningen

Let op: als u niet alle gegevens aanlevert kan dit de behandeling van uw aanvraag vertragen en uiteindelijk kan uw aanvraag zelfs buiten behandeling gesteld worden. Indien nodig kunnen aanvullende gegevens worden gevraagd.

Wilt u controleren of uw uitbouw vergunningsvrij is? Doe dan de vergunningcheck

Algemeen

Deze categorie is van toepassing bij het slopen van een gebouw of gedeelte daarvan , waarbij minimaal 10 m3 sloopafval vrijkomt.
Als u een sloopmelding als bedoeld in het Bouwbesluit 2012 gaat indienen dient onderstaande gegevens aan te leveren www.omgevingsloket.nl.

Meldingsformulier  
 • Een aanvraagformulier sloopmelding, met daarop ingevuld:
  • a. Naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk en indien van toepassing, van diegene die uit andere hoofde bevoegd is tot het slopen van het bouwwerk
  • b. Naam en adres van diegene die de sloopwerkzaamheden zal uitvoeren, indien de uitvoerder een ander persoon is dan bedoeld onder a
  • c. Adres van te slopen bouwwerk
  • d. Kadastrale aanduiding van te slopen bouwwerk
  • e. Aard van het te slopen bouwwerk of onderdeel daarvan
  • f. De data, de tijdstippen van de sloopwerkzaamheden
  • g. Beschrijving van de wijze waarop het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden zal plaatsvinden
  • h. Een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen bij de sloopwerkzaamheden
  • i. Een opgave van de voorgenomen afvoerbestemming van die stoffen
Onderzoeken
 • Een sloopveiligheidsplan (artikel 8.7 van het Bouwbesluit). Het veiligheidsplan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:
  • a. ten minste een situatietekening waaruit de sloopplaatsinrichting blijkt met:
   • 1° de toegang tot de sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding (hekwerken) en afsluiting van de sloopplaats
   • 2° de ligging van het perceel waarop gesloopt wordt, hieruit moet o.a. blijken: de belendende bebouwing/bouwwerken en de omliggende wegen
   • 3° de aan- en afvoerwegen van sloopverkeer
   • 4° de laad-, los- en hijszones en eventuele wegafzettingen
   • 5° de plaats van bouwketen, de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen, zoals b.v. (afval)containers, hijskranen, hoogwerkers, steigers, etc. etc.
   • 6° de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen (klikmelding bij het Kadaster)
   • 7° de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen
 • b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en daarbij toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden
 • c. indien een bouwput wordt gemaakt:
  • 1° de hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
  • 2° de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
  • 3°de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken.

Rapport akoestisch onderzoek: Indiende sloopwerkzaamheden niet op werkdagen of op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd plaatsvindt en/of wanneer de werkzaamheden de hieronder aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur overschrijden.

In elk geval moet er bij uitvoering van bouwwerkzaamheden op deze genoemde tijden gebruik worden gemaakt van de best beschikbare technieken en meest gunstige werkwijze.

 • Rapport trillingenonderzoek: indienaannemelijk is dat het uitvoeren van de bouw- of sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte bedoeld in artikel 8.4, eerste lid van het Bouwbesluit
 • Om overlast en schade door trillingen te vermijden zijn speciale richtlijnen opgesteld (zie hiervoor hoofstuk 7.1.3 van de Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid)
 • Een asbestinventarisatierapport opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. 
  In dit rapport dient met foto’s en tekeningen (op schaal) te worden aangegeven waar de direct waarneembare asbest zich bevindt in het gebouw. Dit leidt tot een rapport type A. Wanneer de inventarisatie leidt tot een redelijk vermoeden dat op niet-direct waarneembare plaatsen asbest aanwezig is, moet een aanvullende inventarisatie (type B) worden uitgevoerd.
Mobiele puinbreker

Indien sprake is van een mobiele puinbrekerinstallatie moet u een melding mobiele puinbreker indienen. 

 • Certificaten puinbreker inclusief akoestische gegevens
 • Hoeveelheid ter plaatse te breken steenachtig materiaal
 • Naam en het adres van de eigenaar van het recyclinggranulaat.
Overige onderzoeken
 • Natuur: Gebieds- en soortenbescherming  
  In sommige gevallen, afhankelijk van het type te slopen bouwwerk en de locatie, kan het nodig zijn dat er stikstofberekeningen (Aerius) en/of een Ecologische Quickscan inzake de gebieds- en soortenbescherming (bv huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen) moet worden uitgevoerd. Hou hier rekening mee bij uw planning en het indienen van uw  sloopmelding.