Regels voor monumenten

De Rijksoverheid kan een woning of bouwwerk aanwijzen als rijksmonument en de gemeente kan een woning of bouwwerk aanwijzen als gemeentelijk monument. Dit kan zowel op uw verzoek als op eigen initiatief van het Rijk of de gemeente.

Wat zegt de wet?

Is uw gebouw aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument? Of ligt het in een door het Rijk beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan mag u het niet zomaar veranderen of slopen. Dit staat in de Monumentenwet. Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning nodig. De gemeente of Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kijkt naar de gevolgen van uw bouwplannen voor de monumentale waarde.

Procedure

Een besluit over aanwijzing van een object als gemeentelijk monument wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders. Zowel bij een gemeentelijk als bij een extern initiatief vraagt het college Noordwijk advies aan de Commissie Erfgoed Noordwijk en aan de Commissie voor Monumenten. Deze commissies letten op de architectonische waarde van het pand in historisch verband (een bouwstijl typerend voor een bepaalde periode). Ook wordt gekeken naar de lokale historische waarde (er hebben bijvoorbeeld beroemde mensen gewoond), naar typische kenmerken voor de regio en naar de cultuurhistorische waarde van het pand. Als het college besluit tot aanwijzing, wordt dit meegedeeld aan de eigenaar. Wanneer de aanwijzing definitief is, wordt het pand als gemeentelijk monument geregistreerd op de gemeentelijke monumentenlijst.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het verbouwen of slopen van beschermde monumenten op Ondernemersplein.

Inwoners van de gemeente Noordwijk kunnen met vragen of voor het maken van een afspraak terecht bij het Bouwloket van de Omgevingsdienst:

  • Via e-mail (ook voor het opvragen van stukken uit het bouwarchief).

  • Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur. Op andere tijdstippen kunt u een terugbelverzoek doen.