Kappen van bomen

Het kappen van een boom kan soms noodzakelijk zijn. Dit is het geval als de boom een gevaar vormt of zon en zicht wegneemt. Met het oog op onderhoud kan het ook wenselijk zijn dat de boom wordt gekapt, bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven.

Wat zegt de wet?

Het kappen, rooien of vellen van bomen of houtopstanden is, behoudens enkele uitzonderingen, niet toegestaan zonder schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en wethouders. Ook het verplanten van bomen, en het verrichten van handelingen die ernstige beschadiging of de dood van de boom tot gevolg kunnen hebben, vallen onder de vergunningplicht.

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning weegt het college de belangen af. Dit kan ertoe leiden dat een waardevolle boom toch gekapt wordt, bijvoorbeeld als de boom dreigt om te waaien.
Het college kan aan de omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. Ook kan een termijn worden gesteld waarbinnen u moet herplanten.

Valt de boom onder de Boswet, dan moet u het kappen melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Afhandeling

U dient uw aanvraag in bij de gemeente. Dit kan digitaal via het Omgevingsloket online. Hier kunt u een vergunningencheck doen. U voert dan uw locatie en werkzaamheden in. Vervolgens ziet u of u vergunningplichtig bent. Nadat u de check heeft gedaan, kunt u uw aanvraag indienen. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.

Burgemeester en wethouders moeten binnen acht weken na ontvangst op de aanvraag beslissen. Houdt u er wel rekening mee dat u een verleende kapvergunning pas kan gebruiken wanneer de bezwaarperiode (zes weken) voorbij is. Wanneer uw aanvraag niet compleet is, zullen wij u verzoeken om de benodigde aanvullende gegevens aan te leveren. De beslistermijn van uw aanvraag wordt daardoor opgeschort tot de gevraagde gegevens zijn ontvangen. Voor een snelle vergunningverlening, is het dus van belang dat uw aanvraag compleet is.

Kosten

Nadat er een beslissing is genomen op uw aanvraag krijgt u een factuur toegestuurd (ook als de vergunning wordt geweigerd). De kosten liggen tussen de € 30,- en € 230,- (afhankelijk van het aantal bomen).

Bouwloket

Inwoners van de gemeente Noordwijk kunnen met vragen terecht bij het Bouwloket van de Omgevingsdienst:

  • Via e-mail (ook voor het opvragen van stukken uit het bouwarchief).

  • Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur: 071-4083200. Op andere tijdstippen kunt u een terugbelverzoek doen.

  • Op afspraak in het gemeentehuis van de gemeente Noordwijk. Voor het maken van een afspraak kunt u via bovenstaande manieren contact opnemen met de Omgevingsdienst.