Bestemmingsplannen

Wat staat er in een bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan geeft aan waar mag worden gebouwd, maar ook op welke wijze gronden en gebouwen gebruikt mogen worden. In het bestemmingsplan is terug te vinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen en recreatiegebieden zijn toegestaan. Bij koop en verbouw van uw woning wilt u weten wat wel en niet mag worden gebouwd of veranderd in de directe omgeving van uw huis. Mag een bestaand weiland worden bebouwd, mogen nieuwe wegen worden aangelegd of bedrijfsactiviteiten worden ontplooid in uw directe leefomgeving?

Wat zegt de wet?

Een bestemmingsplan zorgt ervoor dat een goed woon- en werkklimaat wordt behouden. Iedereen is aan het bestemmingsplan gebonden, niet alleen inwoners, bedrijven en instellingen maar ook de gemeente zelf. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. De regels in het bestemmingsplan zijn bindend. Wilt u meer weten over de totstandkoming van een bestemmingsplan? Kijk voor de procedure van een bestemmingsplan op de website van de Rijksoverheid.

Wanneer u een Omgevingsvergunning aanvraagt, wordt er altijd getoetst aan de wetten en regels. Wanneer uw bouwwerk niet voldoet aan het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of ministeriële besluiten kan dit een weigeringsgrond voor uw aanvraag zijn. Soms wordt besloten dat u mag afwijken van het bestemmingsplan of wordt het bestemmingsplan herzien waardoor u uw plan toch kunt realiseren. Wij raden u aan om vooraf contact op te nemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondbedrijf over de mogelijke haalbaarheid van de plannen. Kijk op de website van de gemeente Noordwijk voor meer informatie over een principeverzoek.

Inzage

Wilt u weten of uw bouwplan binnen het bestemmingsplan past? Van de meeste gemeenten kunt u de bestemmingsplannen vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Alle vigerende (bestaande) bestemmingsplannen van de gemeente Noordwijk kunt u digitaal raadplegen op de gemeentelijke website van Noordwijk. Soms zijn plannen in voorbereiding of liggen zij ter inzage. Vaak kunt u dan alleen de papieren versie van deze bestemmingsplannen inzien op het gemeentehuis. Soms is inzage niet genoeg. Wanneer in het gebied waar u gaat (ver)bouwen een voorbereidingsbesluit van kracht is, is een vooroverleg nodig.

Meer informatie

Inwoners van de gemeente Noordwijk kunnen met vragen of voor het maken van een afspraak terecht bij het Bouwloket van de Omgevingsdienst:

  • Via e-mail (ook voor het opvragen van stukken uit het bouwarchief).

  • Telefonisch via 071–4083200 op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur. Op andere tijdstippen kunt u een terugbelverzoek doen.

 

 

 

 

 

 

 

 

  •