Bodemsanering

Bodemsanering is nodig als het vervuilde terrein niet geschikt is voor het huidige of geplande gebruik. Er bestaat een onderscheid tussen eenvoudige bodemsanering en complexe bodemsanering.
 

Eenvoudige bodemsanering

Bij een eenvoudige bodemsanering kunt u kiezen voor de versimpelde procedure van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS).

De Omgevingsdienst is het bevoegd gezag binnen alle gemeenten binnen het werkgebied. Voor de melding bij de Omgevingsdienst gebruikt u het meldingsformulier BUS van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Na uw melding kunt u binnen vijf weken beginnen met de sanering. Uiterlijk vijf werkdagen voor de startdatum van de sanering meldt u bij de Omgevingsdienst dat u gaat beginnen. Hiervoor gebruikt u het meldingsformulier Start sanering.

Uiterlijk twee weken na het einde van de grond(water)sanering moet het meldingsformulier Beëindigen sanering bij ons binnen zijn.

Er is ook een informatieblad over de verschillende meldingen bij saneringen. Daarnaast is er een informatieblad over hoe u moet omgaan met afwijkingen van het saneringsplan.
 

Complexe bodemsanering

Bij een complexe bodemsanering hoort een procedure van vijftien weken. Hierbij dient u een saneringsplan in bij de Omgevingsdienst. Voor een melding bij de Omgevingsdienst gebruikt u het meldingsformulier Bodemverontreiniging. Lees eerst de toelichting en vul daarna het formulier in.
Er is ook een verkorte procedure, hiervoor gebruikt u het aaanvraagformulier Verkorte procedure.

Na uw melding ontvangt u een beschikking van de Omgevingsdienst. In deze beschikking staat of de Omgevingsdienst instemt met uw saneringsplan. Uiterlijk vijf werkdagen voor de startdatum van de sanering meldt u bij de Omgevingsdienst dat u gaat beginnen. Hiervoor gebruikt u het meldingsformulier Start sanering.

Uiterlijk één werkdag voordat u het diepste punt van de graafwerkzaamheden bereikt, moet het meldingsformulier Bereiken einddiepte bij ons binnen zijn.

Uiterlijk twee weken na het einde van de grond(water)sanering moet het meldingsformulier Beëindigen sanering bij ons binnen zijn.

Er is ook een informatieblad over de verschillende meldingen bij saneringen. Daarnaast is er een informatieblad over hoe u moet omgaan met afwijkingen van het saneringsplan.

 

Een bodemsanering laten uitvoeren
 

Wilt u een bodemsanering laten uitvoeren? Controleer dan of de aannemer en de milieukundig begeleider erkend zijn op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving. De Omgevingsdienst accepteert alleen evaluatieverslagen van saneringen die door een erkend milieukundig begeleider zijn begeleid.

Met het machtigingsformulier Adviseur bodemsanering regelt u dat de Omgevingsdienst voortaan in overleg treedt met de gemachtigde. De afspraken die de gemachtigde maakt, zijn bindend.

Bij zowel een melding eenvoudige bodemsanering als een melding complexe bodemsanering moeten alle relevante bodemonderzoeken worden toegevoegd. Lever deze bodemonderzoeken altijd in als pdf-bestand én als XML-bestand. Als er geen XML-bestand bijgeleverd is, kan dit vertraging geven bij de behandeling van de melding.

Houd bij het toevoegen van de onderzoeken met het volgende rekening:
- Een pdf-bestand bevat slechts één bodemonderzoek. Lever aparte bodemonderzoeken aan in aparte pdf-bestanden.
- Een XML-bestand bevat gegevens van één bodemonderzoek.
- Een XML-bestand mag niet uit meerdere delen bestaan. Zet alle gegevens van een onderzoek in één bestand.
- De gegevens in het XML-bestand zijn identiek aan die in het pdf-bestand.
- Het XML-bestand voldoet technisch aan het actuele SIKB0101 uitwisselingsformaat en is minimaal versie 12.
- Het XML-bestand bevat zowel de data van het veldwerk, als de basisdataset onderzoeksgegevens zoals is opgesteld door het SIKB. Deze bestaat minimaal uit de rapportgegevens, meetpuntgegevens, monstergegevens, analysegegevens en contouren/X-Y coördinaten van boorpunten.