Bodemonderzoek

Bij een bodemonderzoek kijken we of een stuk grond verontreinigd is. U kunt bijvoorbeeld een bodemonderzoek laten uitvoeren bij de koop, verkoop of bouw van een huis of bedrijfspand. Ook voor een omgevingsvergunning moet u soms een bodemonderzoek laten doen.

Onroerend goed (ver)kopen

Bodemverontreiniging kan invloed hebben op de waarde van onroerend goed. Bij een taxatie is de bodemkwaliteit daarom een aandachtspunt. Bij het Bodem Informatie Punt kunt u informatie opvragen over de bodemkwaliteit, maar ook hoe het perceel vroeger is gebruikt.

Soms zijn er aanwijzingen dat de bodem van een perceel verontreinigd is. De verkoper moet dit melden aan mogelijke kopers. Zij kunnen dan beslissen of zij een bodemonderzoek willen laten doen.

Bouwplannen

Je mag niet bouwen op vervuilde grond. Daarom vraagt de gemeente bij een omgevingsvergunning voor bouwen meestal om een verkennend bodemonderzoek. De Omgevingsdienst beoordeelt de bodemonderzoeken en adviseert de gemeente.

Soms is de bodem door vervuiling niet geschikt voor het geplande gebruik, bijvoorbeeld woningbouw. De Omgevingsdienst geeft dan aan welke maatregelen nodig zijn om de bodem weer geschikt te maken. Het kan ook zijn dat de Omgevingsdienst beperkingen aan het gebruik van de bodem vaststelt.

Een bodemonderzoek laten uitvoeren

Wilt u een bodemonderzoek laten uitvoeren? Controleer dan of het onderzoeksbureau waaraan u de opdracht verleent met erkende veldwerkers werkt. Op de website van Rijkswaterstaat Leefomgevingkunt u dit nagaan. Onderzoeksbureaus die geen erkende veldwerkers in dienst hebben, besteden het veldwerk uit aan gespecialiseerde veldwerkbureaus. De Omgevingsdienst accepteert voor de omgevingsvergunning alleen bodemonderzoeken die zijn uitgevoerd door een erkende onderzoeker.

Aanleveren gegevens bodemonderzoeken

Lever bodemonderzoeken altijd in als pdf-bestand én als XML-bestand. Als er geen XML-bestand bijgeleverd is, kan dit vertraging geven bij de behandeling.

Houd bij het toevoegen van de onderzoeken met het volgende rekening:
- Een pdf-bestand bevat slechts één bodemonderzoek. Lever aparte bodemonderzoeken aan in aparte pdf-bestanden.
- Een XML-bestand bevat gegevens van één bodemonderzoek.
- Een XML-bestand mag niet uit meerdere delen bestaan. Zet alle gegevens van een onderzoek in één bestand.
- De gegevens in het XML-bestand zijn identiek aan die in het pdf-bestand.
- Het XML-bestand voldoet technisch aan het actuele SIKB0101 uitwisselingsformaat en is minimaal versie 12.
- Het XML-bestand bevat zowel de data van het veldwerk, als de basisdataset onderzoeksgegevens zoals is opgesteld door het SIKB. Deze bestaat minimaal uit de rapportgegevens, meetpuntgegevens, monstergegevens, analysegegevens en contouren/X-Y coördinaten van boorpunten.