Wat verandert er op het gebied van bodem onder de Omgevingswet?

Het bevoegd gezag voor bodem en ondergrond verschuift voor een groot deel van de provincie naar gemeenten. Er zijn na 2021 geen beschikking- en saneringsbevelen meer, er is een verschuiving van vergunning- naar meldingsplicht en gemeenten moeten normen opnemen in hun omgevingsplannen. Dit kunnen landelijke normen zijn of de gemeente bepaalt zelf de norm.

Aan de hand van casussen en de serious game het omgevingsspel West-Holland gaat de groep in gesprek over vraagstukken waar de gemeente straks tegen aan kan lopen. Een greep uit een aantal vragen die werd gesteld:

‘Zijn er straks meer of minder ambtenaren nodig?’ ‘Er vindt een verschuiving plaats van vergunningverlening naar toezicht. Ook is meer inzet nodig op beleid en gezamenlijk doelen bepalen.’

‘Wordt het straks voor een initiatiefnemer moeilijker of makkelijker?’ ‘De ambitie is dat via het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) straks alle informatie voor de initiatiefnemer online te vinden is. Met als kanttekening dat de ambities van het DSO erg hoog zijn en het de vraag is of de initiatiefnemer de informatie begrijpt.’

‘Hoeveel tijd hebben wij nog om ons voor te bereiden?’ ‘De invoering van de Omgevingswet gaat gefaseerd. Nu kan de gemeente ook al aan de slag met het omgevingsplan. Vanaf 1 januari 2021 heeft de gemeente een omgevingsplan in formele zin en gaat de wet officieel van start. De omgevingsvisie van de gemeenten moet uiterlijk 2024 af zijn. Tot 2029 is er een overgangsfase in verband met de ‘bruidsschat’ waar gemeenten keuzen in moeten maken.’

Tijdens de bespreking van de casus kwam de discussie op gang dat het moeilijk is om elkaar (verschillende partijen / belanghebbenden) te vertrouwen en dat men daardoor al snel geneigd is om zoveel mogelijk alles dicht te timmeren. Dat staat haaks op de geest van de Omgevingswet waarbij je gezamenlijk bedenkt hoe de omgeving vorm moet krijgen (en heb je als overheid hierin dus een meer regisserende rol). Daarnaast vonden de deelnemers het belangrijk om diverse experts te betrekken. Maar dit blijkt ook een dilemma: hoe meer mensen aan tafel, hoe ingewikkelder de besluitvorming. Hoe kan je draagvlak creëren en er gezamenlijk uitkomen? Het omgevingsspel is een handige methode om serieus te oefenen in de geest van de Omgevingswet.