Vergunning aanvragen

Gaat u een woning bouwen of wilt u een dakkapel plaatsen? Dan heeft u een (bouw)vergunning nodig. Niet voor alle bouwwerkzaamheden heeft u een vergunning nodig. Wilt u weten of u een (bouw)vergunning moet aanvragen of alleen een melding hoeft te doen? Doe dan eerst een vergunningencheck.

Vergunning of melding?

Een vergunningencheck doet u op het Omgevingsloket online. Er zijn drie mogelijkheden: de werkzaamheden zijn vergunningvrij, voor de werkzaamheden moet u een melding doen, de werkzaamheden zijn vergunningplichtig. Zijn de werkzaamheden vergunningvrij, dan kunt u meteen beginnen. Er gelden wel bouwtechnische regels, het is raadzaam om voor sommige bouwwerkzaamheden een deskundige in de arm te nemen. 

Heeft u een vergunning nodig, ga dan na of de werkzaamheden voldoen aan het bestemmingsplan. Daar staan regels over bouwen in. Welke regels voor u gelden, kunt u vinden op Ruimtelijkeplannen.nl. Voldoen de werkzaamheden aan het bestemmingsplan, dan kunt u een aanvraag voor een vergunning indienen op het Omgevingsloket online. 

Voldoen de werkzaamheden niet aan het bestemmingsplan, dan is het raadzaam een vooroverleg in te dienen. Dit is een aanvraag die niet volledig hoeft te worden uitgewerkt met allerlei tekeningen.  

Heeft u meerdere vergunningen nodig, dan vraagt u maar één omgevingsvergunning aan. Op deze pagina kunt u lezen wat er allemaal onder een omgevingsvergunning valt als het gaat om bouwen, reclame plaatsen, inrit of uitrit aanleggen, kappen van bomen en slopen. Op de website van het Omgevingsloket online vindt u ook de procedures die van toepassing zijn op uw situatie.

Woont u in de gemeente Noordwijk dan stuurt het Omgevingsloket online u direct door naar de Omgevingsdienst West-Holland, zonder tussenkomst van de gemeente. De gemeente Noordwijk heeft deze taken namelijk per 1 januari 2016 overgedragen aan de Omgevingsdienst. De overige bouwaanvragen gaan via het Omgevingsloket online eerst (of alleen) naar de eigen gemeente.

Vervolgens kan het zo zijn dat die gemeente ons om advies vraagt. In dat geval krijgt u als aanvrager van de vergunning met de Omgevingsdienst West-Holland te maken. Wij hebben de benodigde expertise en zijn bekend in de regio. Voor elke gemeente voeren wij verschillende soorten taken uit, van vergunningverlening tot controle en handhaving. De taken gaan altijd om het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving.

Afhandeling omgevingsvergunning

Binnen acht weken ontvangt u bericht of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn mag met zes weken worden verlengd. Beslist de Omgevingsdienst niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege). Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Normaliter wordt uw aanvraag binnen twee weken nadat de aanvraag is ingediend, beoordeeld op volledigheid. Binnen drie weken ontvangt u een brief waarin staat of de aanvraag compleet is of welke gegevens nog nodig zijn, wie de contactpersoon is en de bevestiging welke procedure nodig is.

Er zijn twee procedures: regulier en uitgebreid. Aanvragen voor bijvoorbeeld het kappen van bomen en het maken van een uitweg vallen onder de reguliere procedure. Ook procedures voor bouwplannen die passen binnen het bestemmingsplan zijn over het algemeen regulier. Een uitzondering is bijvoorbeeld een bouwplan voor een rijksmonument waarvoor een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nodig is. Krijgt u als particulier te maken met een uitgebreide procedure dan betreft het meestal een bouwplan dat in strijd is met het bestemmingsplan.

Een aanvraag die compleet is wordt daarna getoetst aan het bestemmingsplan, de technische regels (vaak het Bouwbesluit), redelijke eisen van welstand en/of andere regels zoals de APV voor het kappen van bomen en de beleidsregel uitwegvergunningen.
Als blijkt dat aan alle regels kan worden voldaan, dan verleent de Omgevingsdienst West-Holland namens het college van Noordwijk de vergunning.

Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege, als de Omgevingsdienst of de gemeente niet binnen de termijn beslist. De Omgevingsdienst maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen zes weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen zes weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Kosten

Aan de behandeling van uw aanvraag zijn legeskosten verbonden. Nadat een beslissing is genomen op uw aanvraag (ook bij een weigering van de vergunning) krijgt u een factuur toegestuurd. De legestarieven verschillen per gemeente. Op www.overheid.nl staat een tarieventabel van de legesverordeningen.

Informeer uw omgeving

Vrijwel elk bouwplan betekent ook een verandering voor uw omgeving. Ook geeft de uitvoering van (bouw)werkzaamheden vaak enige overlast. Het is daarom belangrijk dat u op tijd uw buren informeert over uw plannen. Dit voorkomt dat mensen in uw directe omgeving van uw plannen vernemen via onze publicaties of bij de start van werkzaamheden. In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van eigenaars van naburige erven vermeld. Bij het uitvoeren van de (bouw)werkzaamheden, moet u deze rechten en plichten in acht nemen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen nog vragen over het indienen van een aanvraag of wilt u weten wat de status is van uw aanvraag, dan kunt u op maandag tot en met vrijdag van 9 tot 14 uur bellen met het Bouwloket: 071-4083200. U kunt ook mailen naar infobouwen@odwh.nl.

Wilt u weten wat er allemaal onder een omgevingsvergunning valt? U vindt meer informatie op deze pagina van onze wesite of u kunt terecht op de websites van de Rijksoverheid en kenniscentrum InfoMil.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst.