Veelgestelde vragen PAS

Stikstofdossier – update 23 juni 2020

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. Op basis van het PAS werd vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer). Deze uitspraak heeft als gevolg dat heel veel plannen en projecten niet zonder meer kunnen worden uitgevoerd. Het gaat dan om bijvoorbeeld de bouw van een enkele (recreatie)woning tot grote nieuwbouwplannen. 

Dit levert veel vragen op. Daarom is door de Rijksoverheid een helpdesk opgericht; de ‘Helpdesk Stikstof en Natura 2000’. Deze helpdesk is te vinden op www.bij12.nl. Met deze helpdesk kunnen burgers, agrariërs en ondernemers antwoorden vinden op veel vragen over stikstof, vergunningverlening, het rekenprogramma Aerius Calculator en Natura 2000.

Rol Omgevingsdienst West-Holland bij stikstof

  • De Omgevgingsdienst West-Holland adviseert gemeenten over hun stikstofaanpak bij de verlening van een omgevingsvergunning volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor informatie zie https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/wabo-kort-1/.
  • Zij voert daarnaast het zogenaamde Activiteitenbesluit milieubeheer uit. Hieruit volgt of bedrijven verplicht zijn bij de start of een verandering om een melding te doen van de milieugevolgen. Voor informatie zie https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/activiteitenbesluit/eerste-kennismaking/uitleg-0/.

De natuurtoets op grond van de Wet natuurbescherming wordt niet gedaan door ons maar door de Omgevingsdienst Haaglanden.
Ondanks dat de ‘Helpdesk Stikstof en Natura 2000’ van BIJ12 antwoorden geeft op veel vragen, krijgt de Omgevgingsdienst West-Holland met enige regelmaat vragen die niet worden behandeld op de website van BIJ12. Hieronder vindt u antwoorden op enkele veel gestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Ik wil bij de Omgevingsdienst West-Holland een omgevingsvergunning aanvragen. Wat nu? 

U kunt bij Omgevgingsdienst West-Holland een omgevingsvergunning milieu voor alle gemeenten in zijn werkgebied aanvragen. Voor de gemeente Noordwijk en provinciale inrichtingen kunt u bij ons ook terecht voor een aanvraag voor andere typen omgevingsvergunning. Wat hieronder staat is van toepassing ongeacht of u een omgevingsvergunning bij de ons of bij uw eigen gemeente aanvraagt. 

Afhankelijk van hoe de aanvraag is ingediend, kan de omgevingsvergunning wel of niet worden verleend. Hieronder beschrijven we drie situaties:

  • U kunt aantonen dat uw plan/project geen significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden heeft. In dat geval is geen Wet natuurbeschermingsvergunning (Wnb-vergunning) nodig en kan de omgevingsvergunning worden verleend. 
    Mocht tijdens de procedure voor een omgevingsvergunning blijken dat het aspect stikstof een rol speelt, dan kunt u alsnog een Wnb-vergunning aan te vragen. De procedure voor een aanvraag omgevingsvergunning blijft dan regulier. De Wnb-vergunning kunt u dan aanvragen bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Deze omgevingsdienst is het bevoegd gezag vergunningverlening Wet natuurbescherming in Zuid-Holland. Voor een losse Wnb-vergunning brengt de Omgevingsdienst Haaglanden legeskosten in rekening.
  • U heeft eerst een aanvraag voor een Wnb-vergunning ingediend en vervolgens de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Als op de aanvraag omgevingsvergunning de reguliere procedure van toepassing is, blijft deze regulier. In dat geval kan de omgevingsvergunning worden verleend. Dit betekent wel dat pas kan worden gestart met de uitvoering van uw plan/project wanneer de Wnb-vergunning is verleend. Deze ‘losse’ Wnb-vergunning moet worden aangevraagd bij de Omgevingsdienst Haaglanden.
  • U heeft niet eerst een aanvraag voor een Wnb-vergunning ingediend. In dat geval zal het bevoegd gezag Wabo bij Omgevingsdienst Haaglanden vragen om een zogenoemde verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Zolang het bevoegd gezag Wabo geen vvgb heeft ontvangen, kan de omgevingsvergunning niet worden verleend. De aanvraag omgevingsvergunning zal vervolgens een uitgebreide procedure doorlopen. Wanneer de vvgb niet wordt afgegeven door Omgevingsdienst Haaglanden, moet het bevoegd gezag Wabo de aanvraag omgevingsvergunning weigeren.
Hoe ziet het vergunningsproces er nu uit? 

Alle nieuwe en lopende vergunningsaanvragen voor initiatieven of projecten waarbij het vrijkomen van stikstof mogelijk invloed heeft op Natura 2000-gebieden, worden door het bevoegd gezag Wabo aangehouden. De aanvragers worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om binnen een gestelde termijn aanvullende gegevens aan te leveren. Het gaat dan om een stikstofberekening met de nieuwe geactualiseerde versie van de Aerius Calculator (versie 2020). Het programma is te bereiken via deze link en is wettelijk verplicht. 
Hoewel het programma erg gebruiksvriendelijk is, moet de invoer van de gegevens wel zorgvuldig gebeuren. Wanneer er een Wnb-vergunning nodig is, moet deze namelijk voldoen aan de indieningsvereisten aanvraag vergunning Wet natuurbescherming die door de Omgevingsdienst Haaglanden is opgesteld. Daarom adviseert ODWH de benodigde berekeningen te laten uitvoeren door een deskundig adviesbureau, liefst een bureau met ecologische kennis.

Heeft de uitspraak van de Raad van State ook gevolgen voor het opstellen van bestemmingsplannen?

Ook voor de uitvoerbaarheidstoets bij een bestemmingsplan moet worden aangetoond dat er geen significant negatieve effecten zijn op de Natura 2000-gebieden. Indien een significant effect niet kan worden uitgesloten, is een passende beoordeling nodig. Een Wnb-vergunning kan mogelijk na het uitvoeren van een passende beoordeling worden verleend, eventueel gebruikmakend van de Beleidsregel intern en extern salderen Zuid-Holland of een ADC-toets. De letters A, D en C staan voor: 

  • A: Alternatieven
  • D: Dwingende redenen van groot openbaar belang
  • C: Compensatie

Zie voor meer informatie: https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/adc-toets/

Hoe kan ik aantonen dat mijn project geen significante negatieve effecten heeft voor Natura 2000-gebieden? 

Als uit een stikstofberekening blijkt dat de belasting van Natura 2000-gebieden 0,00 mol/ha/jaar is, dan kan het bevoegd gezag Wabo in zijn besluit motiveren dat er geen significante negatieve effecten zijn voor Natura 2000-gebieden. Indien uit de stikstofberekening blijkt dat de belasting van Natura 2000-gebieden groter is dan 0,00 mol/ha/jaar, dan moet er in principe een Wnb-vergunning worden aangevraagd bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Het is raadzaam om hierbij de Beslisboom toestemmingverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten in acht te nemen. De Omgevingsdienst Haaglanden geeft sinds 11 oktober 2019 weer Wnb-vergunningen af. Hiervoor gebruikt Omgevingsdienst Haaglanden onder meer de 'Beleidsregel intern en extern salderen Zuid-Holland'. Vergunningverlening kan vooralsnog alleen plaatsvinden met behulp van deze provinciale beleidsregel, door stikstofruimte uit het Stikstofregistratiesysteem (alleen woningbouw) of met een ADC-toets. 

Welke Natura 2000-gebieden in het werkgebied van de Omgevingsdienst West-Holland zijn relevant?

Nederland heeft 160 Natura 2000-gebieden, waarvan 118 gebieden stikstofgevoelig zijn. In het werkgebied van de Omgevgingsdienst West-Holland gaat het om de volgende stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden: 

Voor grote projecten kunnen ook verder weggelegen Natura 2000-gebieden waaronder Botshol (gemeente Ronde Venen, Utrecht) of zelfs De Veluwe relevant zijn. 

Ik wil een melding activiteitenbesluit indienen. Wat nu?

Een melding Activiteitenbesluit dient u in bij Omgevgingsdienst West-Holland, wij behandelen deze. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te beoordelen of er mogelijk sprake is van significante effecten op Natura 2000-gebieden. Als daar mogelijk sprake van is, bent u verplicht om een Wnb-vergunning aan te vragen. Indien u geen Wnb-vergunning aanvraagt terwijl u die wel nodig heeft, bent u in overtreding van de Wnb.

Moet voor elk project een stikstofberekening worden uitgevoerd?

Nee. Vergunningaanvragen voor ontwikkelingen van beperkte omvang, zoals verbouwingen van bestaande woningen of uitbreidingen van gebouwen die voldoen aan de vergunningsvrije oppervlaktes en andere vergunningsvrije activiteiten hoeven vooralsnog geen stikstofberekening aan te leveren. De omgevingsdiensten in Zuid-Holland zijn het erover eens dat van deze ontwikkelingen geen negatief effect als gevolg van stikstof hoeft worden te verwacht. Maar, wanneer U bezwaren verwacht van omwonenden of andere belanghebbenden, adviseren wij om alsnog een stikstofberekening te laten uitvoeren.

Ik ga eerst slopen en daarna pas een aanvraag omgevingsvergunning bouwen indienen. Heb ik voor het slopen een Wnb-vergunning nodig?

Het slopen van panden wordt geregeld via een meldingssysteem (sloopmeldingen). In uitzonderlijke gevallen is voor het slopen een omgevingsvergunning nodig (bij sloop van bijvoorbeeld een gemeentelijk of rijksmonument). Wanneer voor de sloop alleen een melding nodig is, is de Wet natuurbescherming rechtstreeks werkend. Dit betekent dat, als de sloopactiviteit meer stikstof oplevert dan 0,00 mol/ha/jaar, dan moet hiervoor een Wnb-vergunning worden aangevraagd. Wanneer voor het slopen een omgevingsvergunning nodig is, verwijzen wij u naar de beantwoording op de eerste veelgestelde vraag: Ík wil bij Omgevgingsdienst West-Holland een omgevingsvergunning op grond van de WABO aanvragen. Wat nu?' 


Informatie

Naast de informatie op de Helpdesk van BIJ12, is internet nog heel veel informatie te vinden. Hieronder een kleine selectie van de beschikbare informatie: