Veelgestelde vragen PAS

1

Stikstof dossier – update 23 juni 2020

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. Op basis van het PAS werd vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer). Deze uitspraak heeft als gevolg dat heel veel plannen en projecten niet zonder meer kunnen worden uitgevoerd. Het gaat dan om bijvoorbeeld de bouw van een enkele (recreatie)woning tot grote nieuwbouwplannen. 

Dit levert veel vragen op. Daarom is door de Rijksoverheid een helpdesk opgericht; de ‘Helpdesk Stikstof en Natura 2000’. Deze helpdesk is te vinden op www.bij12.nl. Met deze helpdesk kunnen burgers, agrariërs en ondernemers antwoorden vinden op veel vragen over stikstof, vergunningverlening, het rekenprogramma Aerius Calculator en Natura 2000.

Rol Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) bij stikstof

  • De ODWH adviseert gemeenten over hun stikstofaanpak bij de verlening van een omgevingsvergunning volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor informatie zie https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/wabo-kort-1/.
  • Zij voert daarnaast het zogenaamde Activiteitenbesluit milieubeheer uit. Hieruit volgt of bedrijven verplicht zijn bij de start of een verandering om een melding te doen van de milieugevolgen. Voor informatie zie https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/activiteitenbesluit/eerste-kennismaking/uitleg-0/.

De natuurtoets op grond van de Wet natuurbeheer wordt niet gedaan door ons maar door de Omgevingsdienst Haaglanden.
Ondanks dat de ‘Helpdesk Stikstof en Natura 2000’ van BIJ12 antwoorden geeft op veel vragen, krijgt de ODWH met enige regelmaat vragen die niet worden behandeld op de website van BIJ12. Hieronder vindt u antwoorden op enkele veel gestelde vragen.

Veel gestelde vragen

Ik wil bij de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) een omgevingsvergunning aanvragen. Wat nu? 


Hoe ziet het vergunningsproces er nu uit? 


Heeft de uitspraak van de Raad van State ook gevolgen voor het opstellen van bestemmingsplannen?


Hoe kan ik aantonen dat mijn project geen significante negatieve effecten heeft voor Natura 2000-gebieden? 


Welke Natura 2000-gebieden in het werkgebied van de Omgevingsdienst West-Holland zijn relevant?


Ik wil een melding activiteitenbesluit indienen. Wat nu?
 

Moet voor elk project een stikstofberekening worden uitgevoerd?


Ik ga eerst slopen en daarna pas een aanvraag omgevingsvergunning bouwen indienen. Heb ik voor het slopen een Wnb-vergunning nodig?

 

Informatie

Naast de informatie op de Helpdesk van BIJ12, is internet nog heel veel informatie te vinden. Hieronder een kleine selectie van de beschikbare informatie: