Overlastmeldingen en de Milieutelefoon

Ervaart u overlast van een bedrijf? U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij de Milieutelefoon. Het telefoonnummer is 0888-333555 (lokaal tarief).

Met welke overlast meldingen kan ik bij de Omgevingsdienst terecht?

U kunt de Milieutelefoon bellen als u overlast ervaart van een bedrijf in uw directe leefomgeving, bijvoorbeeld geluid- of geuroverlast, bodem- of luchtverontreiniging. Inwoners en bedrijven uit de gemeente Noordwijk kunnen ook klachten over bouwen en verbouwen melden.

Wat doe ik bij geuroverlast van uitrijden mest?

Voor het uitrijden van mest gelden landelijke regels. Kijk op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor meer informatie over uitrijdperioden.

Op welke manier kan ik mijn milieuklacht indienen?

U kunt uw klacht melden via de Milieutelefoon. Een niet-spoedeisende klacht kunt u ook melden via het formulier indienen melding.

Kan iedereen overlast melden bij de Milieutelefoon?

De Milieutelefoon is een initiatief van alle Omgevingsdiensten in de provincie Zuid-Holland. Alle inwoners en bedrijven uit Zuid-Holland kunnen overlast over geluid of geur of bodem- en luchtverontreininging melden bij de Milieutelefoon.

Wat gebeurt er als ik de Milieutelefoon bel?

U krijgt het verzoek uw postcode in te toetsen. Dan kiest u de optie milieuklacht. U krijgt een medewerker van de Omgevingsdienst aan de lijn. Als direct handelen noodzakelijk is, gaat een toezichthouder van de Omgevingsdienst naar het betreffende bedrijf. Er wordt gecontroleerd of het bedrijf zich aan de voorschriften houdt. Is de oorzaak van de overlast/milieuklacht duidelijk, dan overlegt de inspecteur met het bedrijf over de te nemen maatregelen. Doel is om de overlast zo snel mogelijk te beëindigen.

Gaat er altijd iemand naar de betreffende locatie?

Op basis van uw informatie bepaalt de medewerker van de Omgevingsdienst of uw overlastmelding spoedeisend is en of direct handelen noodzakelijk is. Is er geen calamiteit of gevaar voor de volksgezondheid, dan kan de toezichthouder de klacht op een later moment afhandelen. Dit gebeurt binnen vijf werkdagen.

Krijg ik terugkoppeling van mijn overlastmelding?

De Omgevingsdienst zorgt ervoor dat u een terugkoppeling van uw klacht of melding krijgt. Dit gebeurt telefonisch, per e-mail of per brief.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Bij het melden van overlast of klachten is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan het bedrijf.

Werkt de Omgevingsdienst samen met andere handhavingspartners bij het behandelen van een overlastmelding?

Bij overlastmeldingen werkt de Omgevingsdienst samen met gemeenten, provincie, waterschappen en brandweer. Het kan zijn dat er ook overleg en afstemming plaatsvindt met andere handhavingspartners, zoals het hoogheemraadschap en de politie.

Welke meldingen van overlast behandelt de Omgevingsdienst niet?

Soms krijgt de Omgevingsdienst vragen over thema's die bij andere organisaties thuishoren, zoals klachten over particulieren, afval en vliegtuiglawaai. We verwijzen u dan door naar de juiste instantie.