Saneringsprogramma en besluit Ministerie ten hoogst toelaatbare geluidbelasting project Hoofdstraat Sassenheim

Vanwege het autoverkeer op de Hoofdstraat heeft het Ministerie van VROM in 2000 een aantal woningen op een zogenaamde ‘geluidsaneringslijst’ gezet. Dit wil zeggen dat onderzocht moet worden wat het geluidniveau vanwege het wegverkeer in deze woningen is. Het gaat om woningen met een bouwjaar voor 1986. De Omgevingsdienst West-Holland laat dit onderzoek op termijn uitvoeren. 

Voordat dit onderzoek kan plaatsvinden, zijn een aantal juridische stappen nodig. Eerst stelt de Omgevingsdienst West-Holland een saneringsprogramma op. Hierin zijn een geluidsrapport, het wettelijk kader en mogelijke geluid reducerende maatregelen opgenomen. Het saneringsprogramma is gestuurd naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Staatssecretaris heeft de waarden vastgesteld voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de woningen. Dit besluit met het vastgestelde saneringsprogramma en de lijst met vastgestelde maximaal toelaatbare geluidsbelastingen op de woningen is nu klaar en kunt u gedurende 6 weken inzien bij:

  • Het gemeentekantoor Wilhelminalaan 25 Sassenheim
  • Het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden)
  • U vindt deze stukken ook onder aan deze pagina.

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan op 13 augustus 2020. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Wat gebeurt er daarna?

Als deze ter inzage periode voorbij is en er geen bezwaren op gekomen zijn kan de Omgevingsdienst starten met het onderzoek naar het geluidniveau in de betreffende woningen. De betreffende woningeigenaren ontvangen hierover te zijner tijd informatie. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Hoekman: 071-4083294 | w.hoekman@odwh.nl 

Beschikking Ministerie I&W 
Saneringsprogramma Hoofdstraat Sassenheim
Bijlage 1 Overzicht saneringswoningen
Bijlage 2 Akoestisch onderzoek 
Bijlage 3 Formulier UK-s
Bijlage 4 Beschrijving geluidisolatietraject