Saneringsprogramma Heereweg in Lisse

Vanwege het autoverkeer op de Heereweg deel N208 heeft het Ministerie van VROM in 2000 een aantal woningen aan de Heereweg op een zogenaamde ‘geluidssaneringslijst’ gezet. Dit wil zeggen dat onderzocht moet worden wat het geluidniveau vanwege het wegverkeer in deze woningen is. Het gaat om woningen met een bouwjaar voor 1986. De Omgevingsdienst West-Holland laat dit onderzoek op termijn uitvoeren. 

Voordat dit onderzoek kan plaatsvinden, zijn een aantal juridische stappen nodig. Eerst stelt de Omgevingsdienst West-Holland een saneringsprogramma op. Hierin zijn een geluidsrapport, het wettelijk kader en mogelijke geluid reducerende maatregelen opgenomen. Een concept van dit saneringsprogramma is nu klaar en ligt met ingang van 14 juli 2021 tot en met 24 augustus 2021 ter inzage in de Gemeentewinkel, Heereweg 254, 2161 BS in Lisse. Het inzien van de stukken kan alleen op afspraak. U vindt de stukken ook onderaan deze pagina. Als u hier op wil reageren kunt een ‘zienswijze’ (reactie) indienen.

Zienswijzen geven

De zienswijze kunt u van 14 juli 2021 tot en met 24 augustus 2021 indienen. Richt uw brief aan het college van B&W van de gemeente Lisse, p/a Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. 

Wat gebeurt er daarna?

Als deze ter inzage periode voorbij is, dient de Omgevingsdienst het saneringsprogramma in bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als bevoegd gezag neemt de Staatssecretaris een besluit over dit programma en stelt de waarden vast voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de betrokken woningen. Dit besluit wordt ook weer ter inzage gelegd. Als het zover is, informeren wij u over de tweede ter inzage periode. Na deze periode start de Omgevingsdienst met het onderzoek naar het geluidniveau in de betreffende woningen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Hoekman via 06-5704155 of per mail w.hoekman@odwh.nl 

Concept saneringsprogramma Heereweg Lisse

  1. Lijst saneringswoningen
  2. Akoestisch onderzoek
  3. UKS formulier
  4. Beschrijving geluidisolatietraject
  5. Beschikking I&W
  6. Concept saneringsprogramma