Planinitiatief LEAD Leiden

Locatie en project

Het plangebied omvat de opstallen van het huidige KPN-gebouw, het uitvaartcentrum Monuta, een deel gemeentegrond aan de Willem de Zwijgerlaan 179 en 181 en de stalling/overkapping aan de Nieuwe Koningstraat 343 te Leiden.
Het planinitiatief LEAD bestaat uit maximaal 580 wooneenheden met ondersteunende commerciële en maatschappelijke functies. Daarmee samenhangend wordt in het plangebied voorzien in een nieuwe nutsvoorziening voor KPN.

Coördinatie 

Burgemeester en wethouders van Leiden hebben bij beschikking van 26 mei 2020 (kenmerk Z/20/ 1516911) ingestemd met het van toepassing verklaren van de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld afdeling 3.6 Wet ruimtelijke ordening in samenhang met de Coördinatieverordening Leiden 2019 ten behoeve van het planinitiatief LEAD en daarmee verband houdend de nieuwbouw van het KPN schakelstation. Dit betekent dat de publicatie over en de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan, de  ontwerp omgevingsvergunningen en het ontwerp besluit hogere waarden in één proces worden gecoördineerd, met uiteindelijk één beroepsgang bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De terinzagelegging van voornoemde ontwerpbesluiten vindt daarom gelijktijdig plaats. 

Het ontwerp hogere waarden besluit kunt u onderstaand inzien. Voor het ontwerpbestemmingsplan wordt verwezen naar www.ruimtelijkeplannen.nl en de overige ontwerp besluiten www.leiden.nl/lead
Het vormvrije m.e.r.- beoordelingsbesluit met de aanmeldnotitie kunt u eveneens onderstaand inzien. 
Voor meer informatie over het inzien van de betreffende stukken, alsmede hoe en wanneer een zienswijze kan worden ingediend wordt verwezen naar de publicatie in de Staatscourant

Ontwerpbesluit hogere waarden

Ontwerpbesluit hogere waarden
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai LEAD 14 april 2020
Akoestisch bouwtechnisch onderzoek LEAD 24 januari 2020

Besluit vormvrije m.e.r. beoordeling 

Besluit vormvrije mer beoordeling
Aanmeldnotitie