Ontwerpbesluit Wet geluidhinder – project Lammenschansweg 138 (Hof 36) in Leiden

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden een ontwerpbesluit genomen om een hogere waarde vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai, op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh).

Op basis van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.

In het bestemmingsplan ‘Lammenschansweg-Hof36’ wordt de mogelijkheid geboden om appartementen op te richten. Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het wegverkeerslawaai bij de appartementen.

Voor deze appartementen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. 
De Omgevingsdienst heeft het voornemen een hogere waarde voor het wegverkeerslawaai vast te stellen van maximaal 53 dB vanwege de N206, van maximaal 58 dB vanwege de Kanaalweg en van maximaal 59 dB vanwege Lammenschansweg/Lammenschansplein.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van een hogere waarde niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren, maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Stukken inzien

Het ontwerpbesluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang
van vrijdag 23 april 2021 tot en met 4 juni 2021 ter inzage bij het Stadskantoor, Bargelaan 190 in Leiden. 

Zienswijzen geven

Gedurende de inzagetermijn kunnen schriftelijke zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit worden ingediend bij de Omgevingsdienst. Richt uw brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden, p/a Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.
Belanghebbenden die tijdig gemotiveerde zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit kunnen beroep tegen het definitieve besluit instellen.

Bijlagen:
Ontwerpbesluit hogere waarden Lannenschansweg 138 ('Hof 36') te Leiden
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Lammenschans te Leiden - Hof 36