Mededeling voornemen milieueffectrapportage – Samenvoegen Van Leeuwen Papieren Metaalhandel B.V. en Van Leeuwen Containers B.V.

Van Leeuwen Containers(De Scheysloot 60, Noordwijk) en Van Leeuwen Papier- en Metaalhandel (De Hooge Krocht 151, Noordwijk) zijn bekend onder de naam VLK Recycling (VLK). 

Als gevolg van de samenvoeging van de verschillende bedrijven binnen VLK is er op grond van de Wet milieubeheer sprake van één inrichting. Voor de samenvoeging van de twee inrichtingen en de verplaatsing van activiteiten, waaronder de sorteerinstallatie en houtshredder, binnen deze inrichting is een nieuwe de gehele inrichting omvattende omgevingsvergunning (milieu) nodig.

Aanvraag MER

Op grond van het Besluit m.e.r. onderdeel D 15.2, 18.1 en 18.8 is de samenvoeging van de beide inrichtingen als ook de verplaatsing van activiteiten m.e.r.-beoordelingsplichtig. Hiervoor moet een MER te worden opgesteld voordat over de verlening van de vereiste vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een besluit kan worden genomen.

Op 14 augustus 2020 heeft het bedrijf Van Leeuwen Katwijk Recycling (VLK) een mededeling voornemen milieueffectrapportage gedaan. Op deze pagina vindt u de stukken bij deze MER aanvraag. 

Bijlagen

 1. Bijlage 1 Mededeling voornemen milieueffectrapportage 14 augustus 2020
 2. Bijlage 2 Besluit “M.e.r. aanmeldingsnotitie VLK 24 april 2020
 3. Bijlage 3 Aanmeldingsnotitie mer VLK versie 2 15 juli 2019
 4. Bijlage 4  Vergund feitelijke en beoogde situatie bevestiging VLK
 5. Bijlage 5 Bevestigingsmail VLK sorteer en houts mer en handhaving apart 29 december 2020.msg
 6. Bijlage 6 Akkoord VLK procesafspraken mer inzicht situatie en oplegnotitie 2 november 2020.msg
 7. Bijlage 7 brieven 5 en 16 februari 2021 + reactie VLK beeindigen samenwerking 18 februari
 8. Bijlage 8 Besluit M.e.r. aanmeldingsnotitie HH Rijnland 4 mei 2020
 9. Bijlage 9 Brief integrale voorbereiding MER 8 maart 2021
 10. Bijlage 10 Peutz mail 25 maart akkoord 1 integraal mer
 11. Publicatie Mer dd 21 april 2021 De Hooge Krocht 151