Concept saneringsprogramma Restant Noordwijk

Vanwege het autoverkeer op de Oude- en Nieuwe Zeeweg en Herenweg, heeft het Ministerie van VROM in 2000 een aantal woningen aan de Oude- en Nieuwe Zeeweg en omstreken en twee woningen aan de Herenweg op een zogenaamde ‘geluidssaneringslijst’ gezet. Dit wil zeggen dat onderzocht moet worden wat het geluidniveau is, vanwege het wegverkeer bij deze woningen. Het gaat om woningen met een bouwjaar voor 1986. De Omgevingsdienst West-Holland laat dit onderzoek op termijn uitvoeren. 

Voordat dit onderzoek kan plaatsvinden, is een aantal juridische stappen nodig. Eerst stelt de Omgevingsdienst een saneringsprogramma op. Hierin zijn een geluidsrapport, het wettelijk kader en mogelijke geluid reducerende maatregelen opgenomen. Een concept van dit saneringsprogramma is nu klaar en ligt met ingang van 15 september tot en met 26 oktober 2021 ter inzage in het Gemeentehuis, Voorstraat 42 in Noordwijk. Het inzien van de stukken kan alleen op afspraak. U vindt de stukken ook onderaan deze pagina. Als u hier op wil reageren kunt een ‘zienswijze’ (reactie) indienen.

Zienswijzen geven

De zienswijze kunt u van 15 september tot en met 26 oktober 2021 indienen. Richt uw brief aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk, p/a Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. 

Wat gebeurt er daarna?

Als deze ter inzageperiode voorbij is, dient de Omgevingsdienst het saneringsprogramma in bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als bevoegd gezag neemt de Staatssecretaris een besluit over dit programma en stelt de waarden vast voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de betrokken woningen. Dit besluit wordt ook weer ter inzage gelegd. Als het zover is, informeren wij u over de tweede ter inzage periode. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Hoekman via 06 - 57804155 of per mail: w.hoekman@odwh.nl 

Concept saneringsprogramma Restant Noordwijk
Bijlage 1: Lijst saneringswoningen
Bijlage 2: Akoestisch onderzoek
Bijlage 3: UKS formulier
Bijlage 4: Beschrijving geluidisolatietraject
Beschikking I&W