Concept saneringsprogramma Restant Lisse

Vanwege het autoverkeer op diverse wegen in Lisse heeft het Ministerie van VROM in 2000 een aantal woningen in de 1e Poellaan, Gladiolenstraat, Hyacinthenstraat, Heereweg, Oranjelaan, Uitermeer en Westerdreef op een zogenaamde ‘geluidsaneringslijst’ gezet. Dit wil zeggen dat onderzocht moet worden wat het geluidniveau vanwege het wegverkeer in deze woningen is. Het gaat om woningen met een bouwjaar voor 1986 met destijds een geluidbelasting hoger dan 60 dB. De Omgevingsdienst West-Holland laat dit onderzoek op termijn uitvoeren. 

Voordat dit onderzoek kan plaatsvinden, is een aantal juridische stappen nodig. Eerst stelt de Omgevingsdienst West-Holland een saneringsprogramma op. Hierin zijn een geluidsrapport, het wettelijk kader en mogelijke geluidreducerende maatregelen opgenomen. Een concept van dit saneringsprogramma is nu klaar en kunt u inzien. U vindt de stukken onderaan deze pagina. Als u hier op wil reageren kunt een ‘zienswijze’ (reactie) indienen.

Zienswijzen geven

De zienswijze kunt u van 3 november 2020 tot en met 14 december 2020 indienen. Richt uw brief aan het college van B&W van de gemeente Lisse, p/a Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. 

Wat gebeurt er daarna?

Als de inzageperiode voorbij is, dient de Omgevingsdienst het saneringsprogramma in bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als bevoegd gezag neemt de Staatssecretaris een besluit over dit programma en stelt de waarden vast voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de betrokken woningen. Dit besluit wordt ook weer ter inzage gelegd. Als het zover is, informeren wij u over de tweede inzageperiode. Na deze periode kan de Omgevingsdienst starten met het onderzoek naar het geluidniveau in de betreffende woningen. Echter vanwege een beperkt aantal gespecialiseerde adviesbureaus moet u er rekening mee houden dat hier lange tijd tussen kan zitten. 

Niet gemelde woningen

Bij het opstellen van het akoestisch onderzoek bleek dat er in het projectgebied woningen liggen die in het verleden niet zijn gemeld als saneringswoning. Deze woningen maken geen onderdeel uit van het saneringsprogramma, maar komen wel in aanmerking voor een onderzoek om het geluidniveau in de woning te bepalen. De woningen worden daarmee op dezelfde wijze behandeld als de woningen die in het saneringsprogramma zijn opgenomen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Hoekman, bereikbaar via: 06-57804155 | w.hoekman@odwh.nl 


Concept saneringsprogramma Restant Lisse
Bijlage 1:     Lijst saneringswoningen
Bijlage 1A    Overzicht niet gemelde woningen 1e Poellaan en Uitermeer
Bijlage 1B    Overzicht niet gemelde woningen Gladiolenstraat en Hyacinthenstraat
Bijlage 1C    Overzicht niet gemelde woningen Heereweg
Bijlage 1D    Overzicht niet gemelde woningen Oranjelaan
Bijlage 2A    Akoestisch onderzoek 1e Poellaan en Uitermeer
Bijlage 2B    Akoestisch onderzoek Gladiolenstraat en Hyacintenstraat
Bijlage 2C    Akoestisch onderzoek Heereweg 45 tm 143 en 52 tm 118 en Westerdreef
Bijlage 2D    Akoestisch onderzoek Heereweg 268 tm 329 en Agathapark
Bijlage 2E    Akoestisch onderzoek Heereweg 28, 31, 33,34a,36 en 36a en Oranjelaan
Bijlage 3        Formulier UK/S
Bijlage 4        Beschrijving geluidisolatietraject
Beschikking I&W