Besluit hogere waarden Wet geluidhinder planinitiatief LEAD

De Omgevingsdienst West Holland heeft op 11 mei 2021 in mandaat het besluit hogere waarden Wet geluidhinder voor het planinitiatief LEAD genomen (kenmerk D2020-071358). Dit besluit maakt onderdeel uit van de gecoördineerde besluitvorming voor LEAD. In de officiële publicatie in het Gemeenteblad kunt u meer informatie krijgen over de gecoördineerde besluiten, het instellen van beroep, de inwerkingtreding van de besluiten en de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen.

Vastgesteld besluit

Besluit hogere waarden planinitiatief LEAD

Bijlagen

  1. Akoestisch onderzoek wegverkeerlawaai 
  2. Akoestisch bouwtechnisch onderzoek