Besluit hogere waarden Herenweg 80 Noordwijk

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een besluit genomen om hogere waarden vast te stellen op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege het wegverkeerslawaai van de provinciale weg N206 en de Herenweg te Noordwijkerhout. 
Op basis van de Wet geluidhinder dient bij de vaststelling, herziening of afwijking van een bestemmingsplan een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen. 

Ten behoeve van de ontwikkeling aan de Herenweg 80 te Noordwijkerhout (het wijzigen van een bollenschuur tot 8 wooneenheden en het bouwen van een B&B (15 logieseenheden met beheerderswoning) is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde voor het wegverkeerslawaai, zoals bedoeld in artikel 82 van de Wgh, ten gevolge van het wegverkeer op de provinciale weg N206 en de Herenweg ter plaatse van de appartementen zal worden overschreden. 

Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren, maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.
Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van de dag na deze publicatie gedurende zes weken ter inzage in de Gemeentewinkel aan de Voorstraat 42 te Noordwijk. Voor inzage verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de gemeentewinkel /Omgevingsdienst West-Holland, gelet op de coronamaatregelen. 

Tegen deze omgevingsvergunning is alleen rechtstreeks beroep mogelijk. Rechtstreeks beroep bij de rechtbank is mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend, en voor derde belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Bij besluiten voorbereid met de uitgebreide procedure, start de beroepstermijn de dag ná de terinzagelegging van het besluit (artikel 6:8 lid 4 Awb). U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend vanaf de dag na deze publicatie. Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Bijlagen
HW-besluit Herenweg 80 Nwh
Akoestisch onderzoek Alcedo 20200707
Geluidswering Alcedo 20200709