Besluit Wet geluidhinder – reconstructie besluit en besluit hogere waardereconstructie Langegracht te Leiden

  • Reconstructiebesluit in het kader van de Wet geluidhinder voor de herinrichting van het tracédeelLangegracht, als onderdeel van de centrumroute.
  • En ontwerpbesluit hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder voor de reconstructie van de Langegracht gemeente Leiden.

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een reconstructiebesluit Wet geluidhinder genomen voor de herinrichting van de Langegracht. Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat er sprake is van een wegreconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.
Het is de bedoeling om bij de herinrichting van het tracédeel ‘Langegracht’ geluidmaatregelen te treffen in de vorm van een geluidreducerend wegdek. Met het toepassen van een geluidreducerend wegdek kan niet voor alle woningen de reconstructie worden opgeheven. Voor twee woningen moet een hogere waarde van 59 dB worden vastgesteld (hogere waarde besluit).
Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het wegverkeer meer geluid mag produceren maar dat voor een specifieke situatie een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Stukken inzien

De besluiten en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen van vrijdag 16 oktober 2020 tot en met donderdag 26 november 2020 bij:
-het Stadskantoor, Bargelaan 190 in Leiden gedurende maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00, donderdagavond van 17.00 – 20.00 en zaterdagochtend van 9.00 – 13.00.

Beroep instellen

Tot en met vrijdag 27 november 2020 kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit Hogere Waarde bij de Omgevingsdienst West-Holland;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze kenbaar te maken.

Het beroep dient te worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit hogere waarde treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen tevens verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de inzagetermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat er op het verzoek is beslist.

Inlichtingen

Voor meer informatie over deze besluiten kunt u contact opnemen met:
Omgevingsdienst West-Holland, tel. 071-4083100.

Bijlagen:
Definitief besluit hogere waarden Langegracht te Leiden
Definitief besluit Reconstructie Langegracht te Leiden
Rapport DGMR - reconstructie Langegracht Leiden