Besluit Hogere waarde Lammenschansweg 138 (Hof 36) Leiden

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden een besluit genomen om een hogere waarde vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai, op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh).

Op basis van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.

In het bestemmingsplan ‘Lammenschansweg-Hof36’ wordt de mogelijkheid geboden om appartementen op te richten. Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het wegverkeerslawaai bij de appartementen.

Voor deze appartementen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. 
De Omgevingsdienst heeft het voornemen een hogere waarde voor het wegverkeerslawaai vast te stellen van maximaal 53 dB vanwege de N206, van maximaal 58 dB vanwege de Kanaalweg en van maximaal 59 dB vanwege Lammenschansweg/Lammenschansplein.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van een hogere waarde niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren, maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Stukken inzien

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van vrijdag 1 oktober 2021 tot en met vrijdag 12 november 2021 ter inzage bij:
-    het Stadskantoor, Bargelaan 190 in Leiden. 

Beroep

Tijdens de terinzagelegging kunnen niet-belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden die geen zienswijzen hebben ingediend beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Diegenen die beroep hebben ingesteld kunnen eveneens een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen.

Bijlagen:
Besluit HW Lammenschansweg 138 (Hof 36) Leiden
Akoestisch onderzoek wegverkeer