Update: gevolgen PAS-uitspraak

Doordat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) sinds 29 mei 2019 niet meer als basis voor toestemmingsverlening mag worden gebruikt, is het gehele toetsingskader voor stikstof in relatie tot Natura 2000-gebieden komen te vervallen. Door het vervallen van het toetsingskader kunnen activiteiten waarbij stikstof vrijkomt niet zonder meer vergund worden. 

Stand van zaken landelijk niveau

Sinds de uitspraak van de Raad van State werken, op landelijk niveau, het Rijk en de provincies samen aan een nieuw toetsingskader voor stikstof in relatie tot Natura 2000-gebieden. Hieronder een overzicht van de stappen die zijn genomen:
  • Op 25 september 2019 heeft het adviescollege onder leiding van oud-minister Johan Remkes het rapport 'Niet alles kan' gepresenteerd.
  • Op 4 oktober 2019 heeft minister Schouten een brief verstuurd naar de Tweede Kamer, die ingaat op het eerste advies van het adviescollege Remkes.
  • De provincie Zuid-Holland heeft op 10 oktober 2019 de 'Beleidsregel intern en extern salderen Zuid-Holland' gepubliceerd. Met deze beleidsregel kan de vergunningverlening deels weer op gang komen.
  • Op 13 november 2019 heeft minister Schouten de Tweede Kamer geïnformeerd over het maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector. 
In december 2019 gaat het Adviescollege Remkes een tweede advies uitbrengen dat gaat over beweiden & bemesten. In mei 2020 volgt dan het derde deel van het advies. Dit derde advies zal ingaan op de integrale aanpak van de stikstofproblematiek voor de lange termijn in relatie tot de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn. Het zal ook ingaan op de lucht- en scheepvaart, vrachtverkeer en het openbaar vervoer.

Maatregelenpakket van invloed op ons werkgebied?

Op 13 november 2019 heeft de minister de Tweede Kamer een brief gestuurd over het maatrelengenpakket voor stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector. Om deze maatregelen door te kunnen voeren wil de minister een noodwet laten vaststellen in december 2019. Op www.aanpakstikstof.nl zijn diverse vragen & antwoorden te vinden over deze kamerbrief. Een eerste inschatting is dat de vrij te komen stikstofruimte niet voldoende is voor de woningbouwopgave in Zuid-Holland. Onduidelijk is wat dit vervolgens betekent voor de individuele gemeenten in ons werkgebied.

Herinvoering drempelwaarde?

In de brief van 4 oktober 2019 heeft minister Schouten aangegeven dat onderzocht wordt of er een drempelwaarde kan worden ingevoerd. Op 22 oktober 2019 heeft de minister de Raad van State gevraagd voorlichting te geven over het invoeren van een drempelwaarde. Op 20 november 2019 heeft de Raad van State haar advies gegeven, waarna de minister op 26 november aan de Tweede Kamer een brief heeft verstuurd.
 
De Raad van State geeft in haar advies aan dat, ten behoeve van het invoeren van een drempelwaarde, er veel meer maatregelen getroffen moeten worden, dan alleen maatregelen die de cumulatieve stikstofdepositie van de vrijgestelde maatregelen compenseren. Deze maatregelen zullen gebiedsgericht uitgewerkt moeten worden, omdat de staat van instandhouding van de verschillende Natura 2000-gebieden sterk uiteenloopt. Hiervoor is een ecologische onderbouwing nodig. Daarnaast moet het pakket van maatregelen geloofwaardig en effectief zijn, en met name gericht op het daadwerkelijk realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen voor het desbetreffende gebied. Alleen dan zal een drempelwaarde tot de mogelijkheden behoren voor bepaalde activiteiten of sectoren die zeer kleine stikstofdeposities veroorzaken.
 
Minister Schouten geeft aan dat het invoeren van een drempelwaarde een manier kan zijn om op korte termijn projecten en activiteiten mogelijk te maken die onder andere van belang zijn voor de nationale veiligheid, landbouw, klimaatadaptatie, infrastructuur en energietransitie en werkgelegenheid. De aandachtspunten die de Raad van State heeft gegeven worden bij de verdere uitwerking betrokken. In december 2019 zal minister Schouten de Tweede Kamer hier nader over informeren.

AERIUS

Sinds 16 september 2019 is het programma Aerius Calculator 2019 weer online en kan de stikstofdepositie berekend worden als gevolg van projecten en plannen op Natura-2000 gebieden. Sinds 22 oktober 2019 is het ook weer mogelijk een pdf-bestand uit Aerius Calculator 2019 te exporteren, hiermee kunnen uitgevoerde stikstofberekeningen gemakkelijk worden ingelezen in het programma. Het advies is om altijd een pdf-bestand op te vragen bij een initiatiefnemer en dit pdf-bestand onderdeel te laten uitmaken van de aanvraag omgevingsvergunning. Naast de berekeningen dient een toelichting over de gebruikte invoergegevens te worden aangeleverd.
Wat kan de Omgevingsdienst voor u betekenen?
Na de uitspraak van 29 mei 2019 volgen wij alle berichtgeving met betrekking tot stikstof op de voet en krijgen wij zeer veel vragen over de stikstofproblematiek. Wij maken deel uit van de ‘provinciale taskforce OD’s Zuid-Holland’ (een overlegstructuur met alle Omgevingsdiensten in Zuid-Holland en provincie Zuid-Holland) en hebben met enige regelmaat overleg met de andere Omgevingsdiensten. Door onze betrokkenheid bij deze taskforce, de vele vragen die wij al hebben gekregen én beantwoord en de vele stikstofberekeningen die wij hebben beoordeeld, zijn wij goed ingelezen in het stikstofdossier. Wij kunnen daarom: 
  • Stikstofberekeningen die gemaakt zijn met Aerius Calculator 2019 beoordelen
  • Stikstofberekeningen uitvoeren voor gemeentelijke initiatieven met Aerius Calculator 2019
  • Actief meedenken met oplossingsrichtingen bij initiatieven met een ‘stikstofprobleem’
  • Presentaties verzorgen voor gemeenten
Tevens zijn wij bezig met het opstellen van een integraal ‘beoordelingskader’ op basis van de diverse stroomschema’s die zijn opgesteld sinds de PAS-uitspraak.

Vragen? 

Gemeenten binnen het werkgebied van de Omgevingsdienst kunnen met algemene vragen over de PAS-uitspraak van de Raad van State en de gevolgen hiervan contact opnemen via het e-mailadres helpdeskPAS@ODWH.nl
 
Ook kunnen vragen over een initiatief (aanvraag omgevingsvergunning, ruimtelijk plan, e.d.) via onze ROM-adviseurs of vergunningverleners worden gesteld. Rechtstreekse vragen van particuliere initiatiefnemers neemt de Omgevingsdienst in beginsel niet in behandeling, zij kunnen hun vragen aan ons stellen via hun gemeente.
 
Op de website van de ODWH staat een lijst met veel gestelde vragen. Deze webpagina actualiseren wij regelmatig.