Onderzoek milieueffectrapportage

Eind juli verschenen er diverse artikelen in dag- en weekbladen over de kwaliteit van de milieueffectrapportage procedure (m.e.r.). Het journalistenplatform Investico zette een enquête uit bij alle omgevingsdiensten met de vraag hoeveel m.e.r.-beoordelingen er voor omgevingsvergunningen Milieu zijn uitgevoerd tussen 2014 en 2018. De Omgevingsdienst West-Holland nam deel aan deze enquête.

Definities 

De verschillende termen worden snel door elkaar gebruikt, daarom zetten wij deze eerst uiteen. Een m.e.r. geeft de procedure aan om wel of niet tot een milieueffectrapportage te komen. De m.e.r.-beoordeling is de toets die bepaalt of de MER (wat verwijst naar het milieueffectrapport) moet worden uitgevoerd.

Resultaten 

De resultaten van de enquêtes zijn niet specifiek terug te lezen in het artikel. Wat wij wel weten is dat er twintig omgevingsdiensten hebben deelgenomen. En dat zij gezamenlijk in 2018 ruim zevenhonderd vergunningaanvragen beoordeelden. In slechts vier of vijf gevallen was de conclusie dat er een milieueffectrapportage (MER) nodig was. In het artikel wordt geconcludeerd dat de meeste omgevingsdiensten geen gebruik maken van de milieueffectrapportage als deze niet verplicht is. Redenen die hiervoor worden gegeven zijn: gebrek aan tijd, kennis en wilskracht bij lagere overheden.

Reactie artikel 

In de conclusie is de impact van de wijzigingen in de m.e.r.-regelgeving in 2011 en 2017 onvoldoende meegenomen. Per 2011 zijn bijvoorbeeld de drempelwaarden vervallen en indicatief geworden. Dit heeft geleid tot een grote toename van (vormvrije) m.e.r.-beoordelingen. Ook voor kleine plannen moet nu een m.e.r.-beoordeling plaatsvinden. De beoordelingen voor deze kleine plannen zijn ook verwerkt in de voornoemde zevenhonderd vergunningaanvragen. 

Daarnaast richtte de enquête zich alleen op milieuvergunningen. Terwijl een significant deel van ons werk gericht is op beoordelingen voor ruimtelijke plannen, omgevingsvisies en bestemmingsplannen. Daarvoor zijn wel milieueffectrapportages uitgevoerd. Bij een omgevingsvisie in onze regio is het opstellen van een MER heel gebruikelijk.

Situatie Omgevingsdienst 

Bij de dienst is in deze periode voor de omgevingsvergunning Milieu geen enkele MER uitgevoerd. Dit betekent dus niet dat wij geen m.e.r.-beoordelingen uitvoerden. Bij elke aanvraag checkt de Omgevingsdienst namelijk altijd of een MER uitgevoerd moet worden. Een uiteindelijk milieueffectrapportage hoeft alleen uitgevoerd te worden bij grote projecten, die, in termen van omvang, ook heel vaak boven de oude drempelwaarden liggen.