Gevolgen PAS-uitspraak

Doordat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als basis voor toestemmingsverlening mag worden gebruikt, is het gehele toetsingskader voor stikstof in relatie tot Natura 2000-gebieden komen te vervallen. Dit raakt naast grote woningbouw- en infrastructuurprojecten, ook bijvoorbeeld kleine woningbouwprojecten, verduurzamingsprojecten, de aanleg van riolering of evenementen. Door het vervallen van het toetsingskader kunnen activiteiten waarbij stikstof vrijkomt niet zonder meer vergund worden.

Over welke stikstofgevoelige gebieden gaat het?

Binnen het werkgebied van de ODWH zijn de volgende Natura 2000-gebieden stikstofgevoelig: Meijendel & Berkheide (gelegen tussen Katwijk en Scheveningen), Coepelduynen (tussen Katwijk en Noordwijk), Kennemerland-Zuid (tussen Noordwijk en IJmuiden) en de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck. Op deze kaart kan je zien waar deze Natura 2000-gebieden liggen.  

Stand van zaken landelijk niveau

Op landelijk niveau werken het Rijk en de provincies samen aan een nieuw toetsingskader voor stikstof in relatie tot Natura 2000-gebieden. Hieronder een overzicht van de stappen die zijn genomen:

Voor het einde van 2019 gaat het Adviescollege Remkes waarschijnlijk een tweede advies uitbrengen dat gaat over beweiden en bemesten. Het derde deel van het advies wordt in mei 2020 verwacht. Dit derde advies zal ingaan op een nieuwe aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en zal ook ingaan op de lucht- en scheepvaart, vrachtverkeer en het openbaar vervoer.

AERIUS

Met het programma AERIUS Calculator kan de stikstofdepositie berekend worden als gevolg van projecten en plannen op Natura-2000 gebieden. Alle bronnen die stikstof uitstoten worden in de AERIUS Calculator ingevoerd. Denk aan verkeer, veehouderijen en industrie. In de ‘Beleidsregel intern en extern salderen Zuid-Holland’ is aangegeven dat voor vergunningaanvragen die vallen onder deze beleidsregel, alleen berekeningen worden geaccepteerd die met de AERIUS Calculator zijn uitgevoerd. Deze berekening kan worden uitgevoerd door een adviesbureau. Indien gewenst kan de ODWH het adviesbureau beoordelen. 

Provinciale taskforce

In juni 2019 is een provinciale taskforce opgericht met de Zuid-Hollandse Omgevingsdiensten (ODH, OZHZ, ODWH ODMH, DCMR) waaraan ook de provincie Zuid-Holland deelneemt als bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming. Deze taskforce komt met enige regelmaat bij elkaar en heeft als doel het eenduidig omgaan binnen Zuid-Holland met de gevolgen van de PAS-uitspraak.

Consequenties werkzaamheden ODWH

De ODWH is nauw betrokken bij de provinciale taskforce en baseert haar advisering op datgene wat in de provinciale taskforce wordt ‘besloten’. Wij hanteren vooralsnog de ‘beleidslijn’ dat de PAS-uitspraak niet relevant is voor:

  • Verbouwing van de bestaande woningvoorraad. Bijvoorbeeld de bouw van een aanbouw/serre, plaatsing van een dakkapel, plaatsen van een airco-unit.
  • Kleine reclame-uitingen (geen hoge masten).
  • Functiewijziging waarbij geen sprake is van bouwactiviteiten of meer verkeersaantrekkende werking (bijvoorbeeld het omzetten van bedrijfswoning in een burgerwoning).
  • Onherroepelijke bestemmingsplannen met een onherroepelijke Wnb-vergunning, waarbij een aanvraag omgevingsvergunning past binnen zowel het bestemmingsplan als de onherroepelijke Wnb-vergunning en sprake is van start van de realisatie van het plan. 

Wel is het mogelijk dat grootschalige ‘verbouwingen van de bestaande woningvoorraad’ stikstofrelevant zijn. Dit zal per plan/project moeten worden bekeken.

Vragen? 

Gemeenten binnen het werkgebied van de Omgevingsdienst kunnen met vragen over de PAS-uitspraak van de Raad van State en de gevolgen hiervan voor een initiatief (aanvraag omgevingsvergunning, ruimtelijke plan, e.d.) contact opnemen via het e-mailadres helpdeskPAS@ODWH.nl. Vragen van particuliere initiatiefnemers neemt de dienst in beginsel niet in behandeling, zij kunnen hun vragen stellen via hun gemeente.

Op de website van de ODWH staat een lijst met veelgestelde vragen. Deze webpagina actualiseren wij regelmatig.