Raad van State accepteert Programma Aanpak Stikstof niet

De Raad van State stelde op 29 mei dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) strijdig is met de Europese natuurwetgeving. Deze wetgeving bepaalt dat er vooraf zekerheid moet bestaan over de effecten van activiteiten op Natura-2000 gebied. Deze zekerheid biedt het PAS niet.

Dit betekent dat er geen toestemming meer gegeven mag worden voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor Natura-2000 gebieden. Daarnaast zijn de reeds ingediende en geaccepteerde PAS-meldingen niet meer rechtsgeldig.

Wat is het PAS?

Op 1 juli 2015 ging het PAS van kracht. Het PAS vormt de basis om toestemming te verlenen (vergunningen) op basis van de wet Natuurbescherming voor activiteiten die stikstofuitstoot kunnen veroorzaken. Op deze manier werden economische ontwikkelingen mogelijk gemaakt op basis van eventuele positieve effecten in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een veehouderij of de aanleg van een weg. Deze activiteiten veroorzaken namelijk extra stikstof. Als blijkt dat deze extra stikstof niet wordt gesaldeerd of als er geen maatregelen worden genomen die de extra stikstof weghalen is dit tegenstrijdig met de wet Natuurbescherming. 

Aangezien er, volgens de Raad van State, geen garantie is dat de maatregelen uit het PAS uiteindelijk leiden tot positieve effecten, is het PAS strijdig met de wet Natuurbescherming. Ook gaf de Raad van State aan dat het beweiden van vee moet worden meegenomen in de berekening van de stikstofdepositie in het PAS. Daarom is het PAS buiten werking verklaard. 

Gevolgen 

Wat de exacte gevolgen zijn van de uitspraak voor lopende plannen/projecten waar stikstof vrijkomt is nog onbekend. Dit wordt momenteel onderzocht door landelijke en provinciale partijen. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de (niet limitatief) woningbouw, agrarische bedrijfsactiviteiten, infrastructurele projecten, lopende bestemmingsplanprocedures en de industrie. Vooralsnog lijken reeds verleende en onherroepelijke vergunningen van kracht te blijven.

Wanneer er meer duidelijkheid is over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State informeren wij gemeenten hierover. 

Meer informatie

Raad van State: Het programma PAS mag niet als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt
Raad van State accepteert PAS niet

Uitvoeringsorganisatie BIJ12: https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/veelgestelde-vragen/