Wettelijke energiebesparings- en informatieplicht gemeentelijke gebouwen

Vanaf 2019 zijn gemeenten wettelijk verplicht te melden (informatieplicht) of zij voldoen aan de
energiebesparingsverplichting (artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit) voor wat betreft het gemeentelijk vastgoed. Uiterlijk 1 juli 2019 moeten de energiemaatregelen gemeld zijn bij het E-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Vanaf 1 januari 2023 moet de gemeente als eigenaar van een kantoorpand (>100m2) minimaal energielabel C of hoger hebben (artikel 5.11 van het Bouwbesluit). Dit geldt niet voor binnen twee jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden, kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie en monumenten (Rijk/provincie/gemeente). Beschermde stad- en dorpsgezichten behoren hier niet toe.

Wat doet de Omgevingsdienst?

De Omgevingsdienst toetst of voldaan wordt aan de wettelijke informatieplicht en energiebesparingsverplichting. De vastgoedbeheerders en milieuregisseurs van alle gemeenten zijn eind februari geïnformeerd over de informatieplicht en energiebesparingsverplichting. Verder kan de Omgevingsdienst u ook advies op maat geven en het energiegebruik monitoren.

Advies Omgevingsdienst

Wat adviseert de Omgevingsdienst West-Holland? Veel gemeenten zijn al aan de slag gegaan met het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed o.a. vanwege het energieakkoord Holland Rijnland. Gemeenten die nog niet zover zijn, adviseren wij het gemeentelijke vastgoed te inventariseren en te achterhalen of ze voldoen aan de energielabel C verplichting, energiebesparings- en/of informatieplicht. En energieonderzoek uit te voeren bij de locaties waarbij dit verplicht is en te voldoen aan de informatieplicht.