Waardevolle bijeenkomst Basisregistratie Ondergrond

Op 5 februari was de bijeenkomst Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor gemeenten. Deze bijeenkomst was een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Omgevingsdienst West-Holland. Ronald Lindsen (implementatieteam BRO) legde uit wat de BRO is en wat gemeenten moeten doen.

BRO in vogelvlucht

De BRO is een centrale digitale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. Vanuit één centrale plek kunnen gebruikers binnenkort gegevens opvragen voor informatie over bodem en ondergrond. Op de datasets kunnen ook rekenprogramma’s en modellen uitgevoerd worden. Het ministerie van BZK is de registerhouder. Er zijn in totaal 28 objecten gedefinieerd die toegevoegd moeten worden aan het digitale portaal BRO. Deze objecten zijn verdeeld in vier tranches (onderdelen). De eerste tranche waar de focus ligt op geotechnische sonderingen en grondwatermontoringputten is in 2018 gestart. De tweede tranche start in 2019 en treedt op 1 januari 2020 in werking.
Zie: www.basisregistratieondergrond.nl/gegevens-in-de-bro/planning

Waarom de BRO?

De BRO is een basisregistratie en maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties in Nederland (denk aan adressen, topografie). Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Die was er nog niet voor de ondergrond. Daarom is in 2013 besloten dat die er moest komen. Nu zijn de ondergrondgegevens nog in beheer bij verschillende organisaties. Ze zijn daardoor niet in dezelfde mate gedigitaliseerd, gestandaardiseerd en geharmoniseerd. En ze zijn maar gedeeltelijk publiek beschikbaar. Dankzij de BRO hebben alle gegevens straks een gevalideerde, hoge kwaliteit en zijn ze voor iedereen vrij beschikbaar.

Bekend maar niet belegd

Tijdens de voorstelronde wordt duidelijk hoe waardevol deze sessie is. De meeste genodigden geven aan dat zij nog in de startfase zitten van de BRO. Dit komt o.a. door de onduidelijkheid over wie er binnen de gemeente het beste verantwoordelijk gemaakt kan worden voor de BRO. Is dat de beleidsadviseur ruimtelijke ordening, milieuregisseur of past het beter bij de databeheerder? En waar ligt welke taak? Dat speelt breder in het land bij gemeenten.

Het advies van Ronald Lindsen is om bijvoorbeeld een geo-expert aan te wijzen. In ieder geval een medewerker die alle data (grafieken e.d.) kan lezen.

Aanleverplicht

De focus van de bijeenkomst ligt op de aanleverplicht. Alleen bestuursorganen zijn als bronhouders (provincie, gemeenten en waterschappen) verplicht informatie aan te leveren. De aanleverplicht bestaat al een jaar. Echter zijn nog lang niet alle verplichte bronhouders aangesloten. ‘Staat er een sanctie op als ik niks doe?’, wordt er gevraagd. Er wordt momenteel nog niet gehandhaafd, maar dit gaat in de toekomst wel gebeuren. Tot 30 juni 2019 kunnen de bronhouders hulp krijgen van het ministerie via het BRO Implementatieteam. 

Handig om te weten: het ministerie via de wet Bro vraagt het volgende van bronhouders:
1.bodem- en ondergrondgegevens aan te leveren volgens de afgesproken standaarden
2.ondergrondgegevens te gebruiken voor alle overheidstaken
3.onjuiste gegevens terug te melden aan de bronhouder

De bronhouder dient zich aan te melden met een eHerkenning. ‘Heb je deze nog niet, vraag hem dan zo snel mogelijk aan. Heb je al een eHerkenning? Dan is het vrij eenvoudig om de BRO in te vullen, het kost alleen tijd.’ Het proces er naartoe kost de meeste tijd. Het invoeren van de data is geen ‘rocket science’.

Discussie

Alleen bestuursorganen zijn verplicht data aan te leveren. Terwijl andere instanties, aannemers en particulieren ook veel informatie hebben. De gemeente kan particulieren via de vergunningaanvraag bijvoorbeeld wel verplichten om data aan te leveren aan de BRO. Een andere kanttekening van de BRO is dat je er niet alles op kunt zien. Het gaat alleen over de grondtoestand (zand, klei, water). En niet over bijvoorbeeld leidingen en kabels. Een tunnel zie je bijvoorbeeld terug in het digitale portaal van de BRO, omdat die al is geregistreerd in de basisregistratie Topografie.

Wat kan het programma BRO voor u betekenen?

Tot eind juni 2019 kunt u hulp krijgen van het BRO Implementatieteam. De werkwijze is actiegericht en pragmatisch en bij succes wordt er taart gegeten. Er is face-to-face en telefonisch contact mogelijk. Indien er behoefte aan is, worden er gezamenlijk werksessies georganiseerd zodat organisaties / collega’s ervaringen kunnen uitwisselen. Interesse? Kijk op: www.broinfo.nl/servicedesk. En voor meer informatie over BRO op: www.basisregistratieondergrond.nl.

W

www.ictu.nl