Sanering asbestdaken

Uit de asbestdakeninventarisaties die de Omgevingsdienst West-Holland in 2018 in opdracht van de gemeenten heeft laten uitvoeren blijkt dat het aantal asbestdaken per gemeente in onze regio erg verschilt. De omvang van het probleem en de benodigde inzet om het op te lossen verschilt per gemeente. In het Projectplan asbestdakenverbod 2018-2019 is het informeren van de eigenaren voor dit jaar gepland.

Uitwerking projectplan

De Omgevingsdienst heeft met vertegenwoordigers van de gemeenten een werkgroep opgericht om het projectplan nader uit te werken en de wensen vanuit de gemeenten te bespreken en verder uit te werken. Voorstellen die aan de orde zijn gekomen, zijn de collectieve aanpak van asbestdaken voor particulieren en de samenwerking met Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) voor initiatieven in het landelijk gebied.

Landelijk beeld asbestdaken

Vanuit het landelijk programmabureau sanering asbestdaken wordt gewerkt aan een landelijk dekkend beeld van de asbestdaken. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over de wijze waarop de inventarisatie actueel kan blijven. Om de voortgang van de sanering te monitoren is het noodzakelijk om over een actueel beeld van de asbestdaken te beschikken. De afspraken over het actueel houden van de informatie worden in provinciaal verband verder uitgewerkt.

Wetgeving en subsidieregeling

De wetgeving waarin het asbestdakenverbod wordt geregeld ligt momenteel voor behandeling bij de Eerste Kamer. De landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken is uitgeput. De regeling wordt niet verlengd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderhandelt met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, provincies en gemeenten over het instellen van een fonds voor minder draagkrachtige dakeigenaren om de sanering van asbestdaken financieel te ondersteunen met ‘goedkope’ leningen.