Activiteitenprogramma Omgevingswet

In april staat het Programmaplan 2019 van de ODWH ter voorbereiding van de Omgevingswet op de agenda van het dagelijks en het algemeen bestuur. Doel is dat de Omgevingsdienst voor de inwerkingtreding van de wet gereed is om zijn taken ook na 1 januari 2021 goed uit te voeren. De activiteiten die we in 2019 en daarna willen uitvoeren staan hieronder deels uiteengezet.

Omgevingsspel West-Holland

De serious game ‘Omgevingsspel West-Holland’ blijven wij spelen met diverse doelgroepen om de bewustwording rondom de Omgevingswet te vergroten. Het spel wat samen met de gemeentelijke werkorganisatie HLT Samen, de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) en de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) in 2018 is ontwikkeld, heeft afgelopen jaar veel positieve reacties opgeleverd. In samenwerking met de convenantpartners (RDOG, Politie, ODMH, VRHM) en een aantal gemeenten geven we een vervolg aan de pilot integrale advisering. Het doel is: het verder verkennen van de meerwaarde van gezamenlijk integrale advisering richting gemeenten en dit concrete handen en voeten geven door middel van werkprocessen.

Omgaan met kerninstrumenten

De Omgevingswet introduceert zes nieuwe kerninstrumenten. De Omgevingsdienst heeft vooral te maken met de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan, het Programma en de Omgevingsvergunning. Op dit moment levert de Omgevingsdienst een inhoudelijk bijdrage aan het Omgevingsplan Buitengebied Hillegom en de Omgevingsvisies van Leiden, Noordwijk en Hillegom. Daarnaast is de dienst in 2018 verder gegaan met het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze voor advisering bij Omgevingsvisies en Omgevingsplannen. Via de leerkring Omgevingsplan deelt de Omgevingsdienst de inzichten met opdrachtgevers. Daarnaast is de dienst aangesloten bij de provinciebrede leerkring Omgevingsvergunning nieuwe stijl. Op deze manier bereiden wij ons samen voor op de veranderingen van de vergunningverlening.

Sinds 2017 is in samenwerking met de andere vier Omgevingsdiensten in Zuid-Holland een leerkring Toezicht en Handhaving opgericht, gericht op de milieu- en bouwaspecten. In 2018 zijn diverse onderwerpen met elkaar besproken zoals kennisuitwisseling over de zorgplicht en de bruidsschat, maar ook de rol van de toezichthouder bij de totstandkoming van het Omgevingsplan. De conclusies komen terug in de Handreiking Advisering die in 2019 klaar moet zijn.

Digitaal Stelsel voor de Omgevingswet (DSO)

In 2018 is het programma Datakwaliteit gestart. Hierin wisselen we informatie uit en vindt  afstemming plaats tussen alle omgevingsdiensten in Zuid-Holland en de provincie. De ontwikkeling op het gebied van het DSO is meegenomen in de aanbesteding van het nieuwe zaaksysteem van de dienst. Voor de gebruiker heeft het DSO straks de vorm van één digitaal loket: het nieuwe Omgevingsloket. Via dit loket moeten initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen inzien wat kan en mag in de fysieke leefomgeving. Aansluiting op het DSO is verplicht voor de Omgevingsdienst en andere overheden.

Cultuur, gedrag en competenties

Werken volgens de Omgevingswet betekent meer integraal en minder sectorgericht werken. Van overheden wordt een coöperatieve en oplossingsgerichte grondhouding verwacht, waarbij deze met elkaar samenwerken om initiatiefnemers en belanghebbenden van dienst te zijn. De Omgevingsdienst heeft zich als doel gesteld dat eind 2019 iedere collega binnen de dienst tenminste beschikt over de basiskennis van de Omgevingswet. Daarnaast krijgen de teams een verdiepingsslag, specifiek gericht op hun werk.

1