Toezicht op asbestverwijdering naar de Omgevingsdienst

Een wetswijziging van het Besluit omgevingsrecht heeft bepaald dat het toezicht op het bedrijfsmatig verwijderen van asbest een taak voor de Omgevingsdienst is. ODWH is klaar voor deze nieuwe taak.

Rond de jaarwisseling hebben alle gemeenten die onder ODWH vallen een offerte ontvangen voor het uitvoeren van de asbesttaak. Gemeente Voorschoten ondertekende de offerte als eerste. Voor de gemeente Noordwijk voeren wij de taak al uit omdat deze is overgegaan met de bouwtaken.

Kans op illegale asbestsaneringen door asbestdakenverbod

Op dit moment voeren wij gesprekken over de overdracht van de werkafspraken. ODWH gaat de asbesttaak op uniforme wijze met de andere omgevingsdiensten uitvoeren volgens informatie- en risicogestuurd toezicht. Dit betekent dat we op plekken controleren waar de kans op overtredingen het grootst is. Hiervoor vindt een landelijke gegevensuitwisseling plaats. Asbest is een gevaarlijke stof die bij onjuiste behandeling een groot risico voor de gezondheid kan vormen. In de komende jaren vinden veel asbestsaneringen plaats, vanwege het verbod op asbestdaken dat vanaf 2024 gaat gelden. Door de verplichte sanering van de asbestdaken neemt de kans op illegale saneringen toe, met mogelijke gezondheidsrisico’s én financiële risico’s tot gevolg.