Nieuwe Strategienota

Op 29 januari 2018 heeft de Omgevingsdienst West-Holland de nieuwe Strategienota aangeboden aan het algemeen bestuur. In deze nota beschrijft de dienst waar ze zich de komende vier jaar op wil gaan richten.

ODWH kiest voor de komende jaren zeven speerpunten om haar ambities te realiseren:

  • Duurzaamheid en energie: op deze thema’s wil de dienst zich de komende jaren profileren, omdat deze uitstekend aansluiten bij haar kennis en deskundigheid en rol in het netwerk.
  • Omgevingswet: vooruitlopend op de komst van deze veel omvattende wet bereidt de dienst zich samen met haar eigenaren voor op de nieuwe situatie en (ICT)werkwijze.
  • Kwaliteit: op alle fronten streeft de dienst naar een goede prijs/kwaliteitverhouding, waarbij ten minste voldaan wordt aan de ‘VTH-kwaliteitscriteria 2.1’ en enkele eigen KPI’s.
  • Kennisinstituut: de dienst wil haar positie op het gebied van (met name lokale en regionale) kennis- en informatiemanagement verder versterken.
  • Optimale samenwerking in de regio: de dienst en haar eigenaren intensiveren de onderlinge samenwerking, met specifieke aandacht voor de rol van ketenpartners.
  • Eigenaarschap en relatie opdrachtgever-opdrachtnemer: de governance van de dienst krijgt extra aandacht, evenals het wederzijds intensiveren van de kontakten.
  • Stabiele en (financieel) gezonde dienst: door een reorganisatie is de financiële situatie van de dienst stabieler geworden. De lange termijn visie is gericht op een robuuste organisatie.

Volgens Yvonne Peters-Adrian, voorzitter van de Omgevingsdienst West-Holland is vertrouwen het sleutelwoord en dat groeit gestaag. In het voorwoord van de nota spreekt zij haar waardering uit voor de loyaliteit van het personeel. 'De komende vier jaar willen wij de stijgende lijn verder doortrekken, zodat de dienst robuuster wordt en we ons meer en meer één gaan voelen. Zo kan de dienst ook echt in de praktijk een onderdeel vormen van de gemeentelijke en provinciale organisatie.'