Bodemdossiers van de Provincie komen naar Omgevingsdienst

Vanaf 1 januari 2021, als de Omgevingswet van kracht is, zijn gemeenten bevoegd gezag voor bodem. Gemeenten moeten dan toezien op een juiste omgang met bodemverontreiniging en een juiste sanering van verontreinigde bodem en grondwater.

Op dit moment inventariseren wij wat er allemaal gaat veranderen en wat de impact is. We brengen alle acties in kaart: wat doet de gemeente, wat doet ODWH en wat zijn de financiële gevolgen. Dit vatten we samen in een brief die we eind maart versturen naar alle gemeenten. Ook organiseren we in de loop van het jaar een informatiebijeenkomst voor alle gemeenten.

Wat kunnen we verwachten?

Provincies dragen de bodemdossiers over aan gemeenten. Gemeenten worden verantwoordelijk, en dat geldt ook voor het bodemarchief. In het bodemarchief is informatie te vinden over de staat van de grond. De aan- of afwezigheid van een verontreiniging heeft gevolgen voor de waarde van de grond. Gemeenten zijn straks verplicht ervoor te zorgen dat alle in het archief aanwezige informatie ook openbaar toegankelijk is.

Het handhavingsdeel komt voor rekening van de Omgevingsdienst. De gemeente is straks vrij in de wijze waarop zij de uitvoering van het vergunningsdeel organiseert.

Bodem is een complex en vaak onderschat onderdeel van de fysieke leefomgeving. De opgaven zijn ook niet gering: klimaat, energie, economie en gezondheid. Allemaal thema’s waar bodem een bijdrage aan kan leveren en waarmee gemeenten zich bestuurlijk kunnen profileren. Dat vraagt vaak om een nieuwe benadering en nieuwe kaders én het biedt ook nieuwe kansen. De Omgevingswet en internationale afspraken voorzien daarin.