Landelijke Handhavingsstrategie in zaaksysteem doorgevoerd

In het Uitvoeringsbeleid Toezicht en Handhaving 2016-2019 is vastgesteld dat de Omgevingsdienst West-Holland conform de Landelijke Handhavingsstratiegie (LHS) gaat werken. Per 1 januari 2017 is de LHS ook in het zaaksysteem van de Omgevingsdienst geïmplementeerd.

Per overtreding bij een inrichting wordt nu weging meegeven zoals in de LHS vastgesteld. De LHS kijkt naar de ernst van de overtreding en het gedrag van de overtreder. Op basis van deze criteria komt een strategie naar voren die daarna wordt ingezet. Door vastlegging van deze strategie in het systeem, kunnen we uniformiteit nastreven, zowel binnen de Omgevingsdienst als landelijk. Verder kan nu ook inzichtelijk worden gemaakt hoe ernstig overtredingen zijn binnen een gemeente en kunnen we hier op rapporteren.