Het Besluit GGO. Verandert uw Wabo vergunning?

Op 1 maart 2015 zijn het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (Besluit GGO) en de bijbehorende Regeling GGO in werking getreden. Naast wijzigingen in het stelsel van de GGO-vergunningen is het nieuwe Besluit GGO ook van invloed op de vergunningen in het kader van de Wabo (de omgevingsvergunning, onderdeel milieu).

Wat verandert er?

In het Besluit GGO is vastgelegd dat het Wabo bevoegd gezag bepaalde zaken moet opnemen in de voorschriften van de omgevingsvergunning voor GGO bedrijven:

  • wat de ligging is van de GGO gebieden,
  • wat de omvang is van de GGO werkzaamheden en
  • wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de GGO activiteiten.

De omvang van de GGO activiteiten moet worden voorgeschreven door per categorie van fysische inperking het maximale aantal werkruimtes per inperkingsniveau vast te leggen. Hierbij mogen de inperkingsniveaus I en II samengevoegd worden.

Wanneer?

Vóór 1 maart 2020 moeten alle omgevingsvergunningen van GGO bedrijven voldoen aan de eisen die zijn gesteld in het Besluit GGO.

Wat moet u doen?

Als uw omgevingsvergunning nog niet voldoet aan de eisen uit het Besluit GGO, dan neemt het Wabo bevoegd gezag contact met u op. Vooruitlopend hierop nodigen wij u uit om alvast na te denken of u, tegelijk met de actualisatie, voorgenomen veranderingen wilt laten vergunnen.