Vanaf 1 januari 2018 moeten ook ‘oude’ mestbassins zijn afgedekt

In het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling staan regels voor de opslag van dunne mest in mestbassins. Mestbassins van voor 1 juni 1987 hoefden aanvankelijk niet te worden afgedekt. Met ingang vanaf 1 januari 2018 moeten ook deze mestbassins zijn afgedekt.

In de laatste versie van het Activiteitenbesluit en de Regeling van januari 2016 is opgenomen dat, om ammoniakemissie zo veel mogelijk te voorkomen, een mestbassin met ingang van 1 januari 2018 moet zijn afgedekt. De afdekking moet, net als een mestbassin, voldoen aan BRL 2342.

De Omgevingsdienst ziet erop toe dat alle mestbassins met ingang van 1 januari 2018 zijn afgedekt. Een mestbassin dat niet is afgedekt en ook niet in gebruik is als mestbassin, moet worden verwijderd of onklaar worden gemaakt voor het gebruik van de opslag van dunne mest.