Stand van zaken Stikstofdossier – een update

Op 1 januari 2020 is de Spoedwet Aanpak Stikstof in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet is de vergunningplicht voor bestaand gebruik vervallen. Dit heeft een aantal consequenties, lees hieronder meer.

Bestaand gebruik

Met de inwerkingtreding van deze wet onder andere is de vergunningplicht voor bestaand gebruik (dit is de feitelijke legale bestaande situatie) vervallen. Dit betekent dat, als uw bedrijf niet is gewijzigd sinds de datum van het aanwijzingsbesluit van het betreffende Natura 2000 gebied (te vinden op www.bij12.nl), u geen natuurvergunning nodig heeft.

Beweiden en bemesten

Voor beweiden en bemesten is ook geen natuurvergunning nodig. Dit staat in het advies van de Adviescommissie Remkes; koeien mogen zonder vergunning in de wei staan en voor bemesten is op hoofdlijnen geen vergunning nodig. Dit is ook de inzet van het kabinet, maar dit is (nog) niet geregeld in de Spoedwet.

Echter, de Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu verzochten de provincie Drenthe om handhavend op te treden tegen een aantal agrarische bedrijven. De MOB vindt dat er wel een vergunning nodig is voor het beweiden en bemesten. Verschillende overheden zijn in verzet tegen deze zes uitspraken van de Rechtbank Noord-Nederland. Zij vinden dat de Rechtbank in haar uitspraak onvoldoende rekening houdt met het advies van de Commissie Remkes van 19 december 2019. De uitkomst hiervan is nog niet bekend.

Spoedwet aanpak stikstof

Op 13 november 2019 presenteerde het kabinet een pakket maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen, waaronder: 

  • het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen van 130 km/u naar 100 km/u
  • de voermaatregelen in de veehouderij
  • het opkopen van varkenshouderijen

Om deze maatregelen mogelijk te maken is naast de Spoedwet aanvullende regelgeving nodig van onder andere de ministeriële regeling Spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur. Met deze regeling kunnen bevoegde gezagen werken met een stikstofregistratiesysteem.

Deze regeling is nog niet definitief. Met de internetconsultatie zijn meer dan zeventig vragen gesteld over deze regeling aan het Rijk. Wanneer deze regeling in werking is getreden en er een stikstofregistratiesysteem is opgezet, kunnen vergunningen voor woningbouw en specifieke infraprojecten die gebruik willen maken van het registratiesysteem worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. De standaard behandeltermijn is dertien weken, met mogelijke verlenging van zeven weken. Maar een eerste inschatting is dat de vrij te komen stikstofruimte niet voldoende is voor de woningbouwopgave in Zuid-Holland.

Mogelijkheid invoering drempelwaarde

Met de inwerkingtreding van de Spoedwet Aanpak Stikstof is de mogelijkheid tot invoering van een drempelwaarde wettelijk vastgelegd. Hiervoor moet een pakket van maatregelen komen dat geloofwaardig en effectief is, en vooral gericht op het daadwerkelijk realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen voor het desbetreffende Natura 2000-gebied. Alleen dan kan een drempelwaarde tot de mogelijkheden behoren en dan alleen voor bepaalde activiteiten of sectoren die zeer kleine stikstofdeposities veroorzaken. Het invoeren van een drempelwaarde een manier kan zijn om op korte termijn projecten en activiteiten mogelijk te maken die onder andere van belang zijn voor de nationale veiligheid, landbouw, klimaatadaptatie, infrastructuur en energietransitie en werkgelegenheid. 

Nieuwe stappen bieden landbouw perspectief?

Op 7 februari 2020 kondigde het kabinet wederom een aantal maatregelen aan die moeten leiden tot een vermindering van de stikstofuitstoot. Onder meer door gelden beschikbaar te stellen voor de vrijwillige opkoop van (boeren)bedrijven en voor de innovatie en verduurzaming van stallen. De provincies zijn met het Rijk in gesprek om de aangekondigde maatregelen vorm te geven op een wijze die praktisch uitvoerbaar en juridisch houdbaar is. Dit zijn de eerste stappen die gezet worden, maar om duurzaam perspectief voor natuur en economische ontwikkeling mogelijk te maken blijven forse aanvullende stikstofreductiemaatregelen nodig. 

Aanpassing of uitbreiding van uw bedrijf?

Dit is in de nieuwsbrief van december 2019 uitgebreid aan bod gekomen. Daarover leest u hier meer.

Nadere informatie

De regels omtrent stikstof zijn volop in beweging. Voor meer informatie kunt u terecht op: